PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

   

wijzerplaat


De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 


 
Taakbeschrijving...
Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd. De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en het verenigingsgebouw. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen. Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen. Als zodanig hebben kerkrentmeesters dus geen stem in het kerkbestuur. Tegenwoordig worden gemeenteleden daarom steeds vaker benoemd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Wat er altijd speelt...
- onderhoud...
- financiën...

 

'College van Kerkrentmeesters'

 • Alice Steigenga, kerkrentmeester
 • Peter Koenen, kerkrentmeester, secretaris
 • Klaas Iedema, ouderling-kerkrentmeester
 • Klaas Brouwer, ouderling-kerkrentmeester
 • Harm Jelle Zeilstra, kerkrentmeester

Kosters: onze gastheren en-dames...

Eelco Leenstra
Jantsje Jansen
Harm Jelle Zeilstra
Wybe Leenstra

'Preekvoorziener'...
dat is degene die er voor zorgt dat er elke zondag weer een voorganger op de preekstoel staat! Sjoukje Zeilstra zorgt daar al weer jaren voor. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0515 469567

Ledenadministratie
Willem Wendelaar Bonga
Mail... naar de ledenadministratie voor het doorgeven van wijzigingen of vragen over de wijze waarop uw gegevens worden beheerd.

Boekhouder
Jan van Muiswinkel.
Bereikbaar via mail...
NL 50 RABO 0370 6498 69
College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De GaastmarKerkbalans HOBO-poster


Lid of gastlid worden?
Download hier de richtlijnen
voor uw financiële bijdrage.

Geef aan de kerk als de kerk u lief is...
Waar zouden we zijn zonder de trein? Zo luidt de bekende slogan van de Nederlandse Spoorwegen.

Maar waar zouden we zijn zonder de kerk? Steeds vaker valt te lezen dat moderne mensen heel erg geïnteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut kerk. Dat is jammer, omdat de Kerk véél meer is dan zomaar een instituut.

De kerk is op de eerste plaats een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het evangelie van Jezus Christus en Hem willen navolgen.

De kerk vraagt ook keer op keer aandacht voor waarden en normen die gebaseerd zijn op het evangelie en die een samenleving menswaardig maken. Óók voor mensen die zelf niet actief bij de Kerk betrokken zijn.

De kerk is soms vóór, maar ook heel vaak achter de schermen betrokken bij sociale projecten en de zorg voor mensen.

En ten slotte zijn kerkgebouwen oases van rust in onze snelle en jachtige samenleving. De kerk – als gemeenschap, instituut of gebouw – is van onschatbare waarde voor de samenleving.

De kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun. Daarom wordt in januari uw aandacht voor de financiële bijdrage gevraagd. Leden ondersteunen de kerk met een
vrijwillige financiële bijdrage.

Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Met de financiële bijdragen wordt het plaatselijke en landelijke kerkenwerk uitgevoerd. Van de bijdragen van de leden wordt bijvoorbeeld het onderhoud van het kerkgebouw en het salaris van de predikant betaald.


ANBI-gegevens kerk en diaconie
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Onze gemeente is onderdeel van de PKN in Utrecht die als ANBI-instelling is aangemerkt. Als plaatselijke gemeente moeten wij  daarom onze gegevens publiceren. Een instelling die is aangemerkt als ANBI, kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen:
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

 • Een ANBI komt in aanmerking voor 
  teruggaaf van energiebelasting
  .

 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst
Kerk en diaconie
leggen in onderstaande documenten (PDF-formaat) verantwoording af van hun reilen zeilen volgens de regels voor een ANBI. Klik op de link hieronder om meer te lezen.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich
voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente
vragen als algemeen nut beogende instelling een ANBI-
beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op de gemeenteavond van 26 november 2018.

 

 


Knibbelbankje...

Financiën...
De Protestantse Kerk wil een
zorgzame gemeenschap zijn.
Dit betekent: opkomen voor mensen
die (armoede) problemen hebben
en de zwakkeren in de
samenleving bijstaan.

De kerk weerspiegelt iets van
de ruimte en geborgenheid die
God aan mensen schenkt.
Een beweging van hoop en
verwachting waarin mensen
elkaar dichtbij en veraf
inspireren.


Het werk gebeurt op diverse
terreinen...
Lees meer...

 

Nieuw doopvont...
nieuw doopvont oktober 2010
Opeens staat het er. Prachtig,
gemaakt door Wiebs Leenstra.
Hartelijk dank!

 

Zaterdag 23 februari 2019
snoeihard kluswerk!
Tijd voor de jaarlijkse onderhoudsklussen!
Vrijwilligers: hartelijk dank!

Foto's: Tryntsje Hoogterp