PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 

 
   
     

  Home Page Image
  Met een symbool kun je een idee, een gedachte, 'verbeelden'...
Eén rode roos bijvoorbeeld, zegt vaak meer dan een bos van tien. Zo kunnen symbolen 'spreken'
zonder woorden.

Liturgisch bloemschikken?

Bloemen vertellen in beelden het verhaal van God en mensen. Kleuren, vormen
lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis.
Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage
te leveren.

In onze kerk proberen we bij kerkelijke feestdagen een bloemstuk te maken dat
aansluit bij het bijbelse thema. Ter verdieping, als extra toevoeging.
Met vormen, bloemen en eventueel andere materialen probeer je de essentie van
het thema weer te geven.
Als het goed is, kan het je hart raken en door het beeld dat je ziet kun je het Woord
dat gebracht wordt,  vaak beter onthouden .

Het bezig zijn met zo’n bloemstuk is op zich al een soort meditatie. Je verdiept je in
een bijbelgedeelte of een lied en je probeert de kern ervan te vertalen in een bloemstuk.
Het bloemstuk is uiteindelijk een verhaal zonder woorden.

Bijzondere foto's van het liturgisch bloemschikken.
Door Tryntsje Hoogterp en Tjerie van der Meer.
Bloemen met een verhaal... bloemenbeelden.

Snein 9 juny 2019

Pinksterblomstik

In levend vertrouwen
als klimop
altijd groen
op zoek naar Licht

Bidt met de boog
van hoop en vrede.
“Trooster aller tijden
deel nu uw zegen uit”

Juicht Gode toe,
met jubelgeroep,
in vuur en vlam
de wereld in.

De bôge mei klimop wurdt moai útlein yn de tekst
en de 12 blommen dy't fêst sitte oan de (wrâld)bol binne de disipelen
dy't fol fjoer it evangeelje de wrâld yn bringe.

 

Zondag 21 april 2019 Pasen

 

Johannes 20: 1-18
'Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen
herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God
tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom
van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af, maar is wel een
teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept,
maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad.
Toen hij de doeken in het lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was
opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, een nieuw begin.'

Meditatieve tekst
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.'

Het is Pasen een nieuw begin om te leven met het hart.

Veertigdagentijd en Pasen 2019 ‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leefden we toe naar Pasen, feest
van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken.

Bij de schikking
De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen
gaat het om 'zien met het hart'. Niet alleen zichtbare geloofstekenen
zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel),
tulpen (wit), narcissen (wit/geel) en bloesems.
Allerlei bloeiende bolplantjes worden naast het hart geplaatst om de
hartvorm te versterken.

 

Goede Vrijdag 19 april 2019 Pasen

Bij binnenkomst krijgt iedereen een steentje mee...
Een ieder die dat wil kan zijn steentje bij het kruis leggen. De steentjes staan voor wat ons als een steen op het hart ligt: ons verdriet, onze angst, onze woede, onze schld, onze onmacht. We leggen het bij het kruis van Jezus neer.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naarbinnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.

(uit het gedicht 'Petrus' verloochening', Inge Lievaart)


 

 

Zondag 14 april 2019
Zesde zondag 40-dagentijd

Jesaja 50: 4-7 (Jesaja 52: 12 - 53: 12)
antwoordpsalm 118: 1-2. 19-29
Psalm 73: 13-20
epistellezing Filippenzen 2: 5-11
Lucas 19: (28) 29-40
Lucas 22: 1-23, 56

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als
Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend
bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de
olijfberg, de plaats waarvandaan God zou
terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en
palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote
koning de stad binnen.


Mediatieve tekst
Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.
(brochure Kind op Zondag)

Bij de schikking
De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene
kant van de 'weg' en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een
poort.

Zondag 7 april 2019
Vijfde zondag 40-dagentijd

Teksten uit het leesrooster
Jesaja 58: 7-10
antwoordpsalm 126
epistellezing Filippenzen 3: 7-14
Lucas 20: 9-19

  1. De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer.
    De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).
  2. De pachter, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
  3. Falend leiderschap, de wijngaard blijft uiteindelijk ook in stand, maar het leiderschap zal in andere handen terechtkomen. Want God zoekt
    dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van de gever van de vruchten.
  4. De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij toch zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt."

Mediatieve tekst
Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

 

 

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting;
de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren,
verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant
en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen.
In de flesjes plaatsen we zwaardvormig blad zoals dat van een Yucca, Sanseveria of Draceana. Tussen de flessen plaatsen we potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.


 


Zondag 31 maart 2019

Vierde zondag 40-dagentijd

Lucas 15: 11-32 De kern van de gelijkenis is:
de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God.
De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij
vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet
opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand.
Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en schriftgeleerden
(vs.1,2) die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren.
Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?

Meditatieve tekst
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin

Bij de schikking...
Wees blij!
De zoon is terug en laten we feest vieren.
Een nieuw begin. De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst.
De vorm wordt versterkt door groene takken.
In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien.
Dit kan kersenbloesem zijn of bijvoorbeeld Viburnum tinus,
Viburnum opulus (sneeuwbal) of appelbloesem.
Teer groen.

Snein 24 maart 2019
Tredde snein 40-dagentiid

Exodus 6: 2-8 en Romeinen 5: 1-11, Lucas 13: 1-9
“Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken.
‘Jullie moeten je leven veranderen’, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wijiets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een
nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een
vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”

Bij de schikking.
De lezingen roepen op tot 'zien'. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen worden twee aan twee
geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog
ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer. Eventueel kunnen 8 vijgen (verwijzing naar de vijgenboom uit het verhaal) bij de flessen worden gelegd.

Meditatieve tekst
Zie de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

 

 

Snein 17 maart 2019
Twadde snein 40-dagentiid

Bij de schikking
De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met
4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e
letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van
het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de
verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan.
In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw
ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis
.

'Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met
minder inspanning en weerstand.

 

Snein 10 maart 2019
Earste snein 40-dagentiid
'bylden in blommen'...

Peaske: in nij begjin.
It symboal foar dit nije begjin is it getal acht: de achtste
dei is it nije begjin nei in wike fan sân dagen.
Op dizze earste snein fan de 40-dagentiid sjogge wy in
rûnte fan acht pylders, ferbûn troch in rank fan klimop.


'Steeds weer anders.
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
ik volg Hemmaar volgen kan ik
Hem niet'.


Veertigdagentijd en Pasen 2019 ‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

 

liturgisch blomstik kryst

Kerst 25 december 2018

Licht
dat de duisternis verdrijft
liefde dat harten verwarmt
inspiratie om er te zijn
voor de ander

Geef licht
aan Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog.
Bijna vijf miljoen Syriérs zijn het land ontvlucht en verblijven
voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië.
De vluchtelingen leven in extreme armoede.

Het licht.

Het komende licht wordt gesymboliseerd met paarse en roze kaarsen. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt.
Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen. De symbolische schikking.
Vanuit het donker naar het licht.
Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend.
4de advent
4de advent

Zondag 23 december 2018
4de advent

Vluchtelingen
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht
hoopvol licht.


Geef licht
in het noordoosten van Myanmar is de een christelijke minderheid
Kachin op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken
en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen.
Er zijn wel 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten
klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel.
Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen.
Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs.

 

Zondag 16 december 2018
3de advent

Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht.

Geef licht...
aan weeskinderen in Oekraïne. Veel weeskinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geef deze kinderen via het project School, van onze Dromen een hoopvolle toekomst.

 

3de advent
2de advint

Zondag 9 december 2018
2de advent

Kinderen in donker Bogota
vinden soms graag lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

Geef licht...
aan werkende kinderen in Colombia. Als je door de sloppenwijken van
de Colombiaanse hoofdstad Bogota loopt, zie je talloze kinderen
werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen
Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk
werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een
donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Bevlogen medewerkers van een lokale organisatie in Colombia maken
hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van
deze kinderen en hun toekomstkansen.

Geef Licht
Het thema van de adventscampagne 2018 is ‘Geef licht’, een passend thema in de donkere dagen voor kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van god die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we  mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.
Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons ‘zijn’ als mensen.

 


De aarde.
De projecten van de adventscampagne proberen te bewerkstelligen dat anderen,waar ook ter wereld, uit de duisternis komen naar het licht. We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van de schikking is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water ,vuur, aarde en lucht. De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft het over  het water dat leven geeft, Maleachie spreekt over het louterende vuur, Stafanja spreekt over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en al wat daar is en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is. Lucht om te leven.

 

 

Zondag 2 december 2018
1ste advent


Donker is het leven
voor de jongeren in Pretoria
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.


Geef licht...
aan kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen  toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.

Zondag 25 november 2018
Eeuwigheidszondag
Herdenking overledenen...

 

 

Blomskikking Tankdei
woansdei 7 novimber 2018
yn Heech

 

Wij leggen onze gaven
bij die van anderen neer.
Alleen wanneer wij delen
kan ieder leven, Heer.

Alleen wanneer wij geven
krijgt elk zijn part en deel,
en heeft op aarde niemand
te weinig of teveel.

 
Pinksteren 2018

Wij wachten op de heilige Geest
Als adem van het leven zelf
Die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.

 

Zondag 1 april 2018 PASEN

Vandaag vieren we de overwinning van het leven op de dood.
Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.


God
Uw stem
wekt ons
uit een doods bestaan
Uw stem roept ons
elke dag bij onze naam
opdat wij zien
wat voor ogen is
en
opstandig leven


Witte Donderdag (links) & Goede Vrijdag (rechts)

Aan het begin van de drie dagen voor Pasen, die samen een dienst
vormen, staan we stil bij de avond waarop Jezus voorafgaande aan
zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid at. Jezus toont
hoe zijn weg in dienstbaarheid zal gaan en vraagt ons te doen als hij.

God,
in Jezus
is Uw stem te horen
Zijn stem
die ons vraagt om te doen als Hij
elkaar de voeten te wassen
onze handen uit te steken
naar elkaar
de minste durven zijn
Hij roept ons op
te luisteren naar de stem
van hen die geen stem hebben

 

Zondag 25 maart 2018: Palmzondag

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we
over Jezus intocht in Jeruzalem. Jassen en groene takken
worden voor hem op de weg gelegd.
Mensen juichen. Dwars door alle juichen heen is de
stem van het lijden al te horen.

God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning
Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles

 

Palmzondag

 

Zondag 18 maart 2018

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we over het
geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden.
De klimop herinnert aan het doorgaande leven.
De bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde
iets moois gaat bloeien. De narcis vertelt over de stem van God
die vertelt over zijn trouw.


God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders

 

Biddag wo. 14 maart 2018
Gezamenlijke dienst in Hommerts-Jutrijp.
Ook hier een prachtig liturgisch bloemstuk
van Tryntsje en Tjerie...

Gij ,Tuinman
in ons leven
geloofd bent U
om de schoonheid
in uw schepping
Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van Uw woord.

Gij, Tuinman
in ons leven
U geeft ons de aarde in handen
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden

 

Biddag 2018

In de traditie van de kerk werden en worden
bloemen vaak gebruikt om het verhaal van het
Evangelie te vertellen.
Met hun kleuren, hun vormen, lijnen en karakter
geven bloemen en planten beeldend hun boodschap
door.


Als je er naar kijkt, dan straalt het voorjaar,
het nieuwe begin, je tegemoet:
de bollen komen uit, narcissen, maar vooral tulpen.
In het middelpunt staan de tulpen: want Tulpen
symboliseren het gebed.
De bloemen staan open naar de hemel als ze bloeien,
ze verwachten hun heil als het ware van boven
en de gevouwen bladeren van de tulp zijn onze handen,
die zich vouwen in een gebed om zegen over ons werk
en over het gewas.


De kleuren zijn rood, geel en groen:
rood is de liefde, de liefde van God.
Geel: de kleur van Pasen, van het nieuwe leven
en groen: de kleur van de hoop.

En als we verder kijken dan zien we in de hoge lange
vaas de aarde en daar boven op aardappelen, uien,
spruitjes, boerenkool en wortelen, gewassen die we
in het voorjaar planten om dan in de herfst te kunnen
oogsten en eten te hebben in de winter.


Wij zijn hier bijeen om te bidden om ontplooiing,
groei en wasdom om een zegen op het werk van onze handen.

 

 

 

 

 

Vierde zondag 40-dagentijd
Zondag 11 maart 2018

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd
horen we hoe Jezus brood en vis deelt.
Zijn delen maakt veel van weinig.

God
in het groene gras
zitten de mensen
vertrouwend
op de stem
van Hem die deelt
die stem is het
die ons aanzet
tot dele
n

 

blomstik 40-dagentiid
4de zondag 40-dagentijd: liturgisch bloemstuk

 

Derde zondag 40-dagentijd
Zondag 4 maart 2018

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd
horen we hoe Jezus stem de handelaars de tempel
uitjaagt. Sterk als het dikke touw rond de stam
is Zijn handelen.

God
zoveel stemmen
die opkomen voor eigen geld en gewin
Uw huis
dat Uw huis niet meer is
Uw stem overschreeuwd
Jezus stem
herstelt
wat niet meer werd gehoord
Uw woord
van liefde en recht

 

Tweede zondag 40-dagentijd 2018
Zondag 25 februari

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg. Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia.
Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die hemels verlangen uitbeelden. Gods stem klinkt, Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd.

God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven

 

 

Eerste zondag 40-dagentijd 2018
Zondag 18 februari

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over
de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met
twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel
aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos,
de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de
engelen die voor Jezus zorgen.

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon.

Basissymbool:
Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool.
Dit keer hebben we gekozen voor een gaffelstam.  Deze heeft de vorm
van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de
hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die
vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de hemel
en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem van de
aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke materialen geven
we vorm aan de roep die klinkt. Een paars kleed vormt de ondergrond.
Soms aangevuld met jute, roze of wit.Bevestiging Ludwine Andel als pastor
Voor deze bijzondere gebeurtenis is er ook weer
een liturgisch bloemstuk gemaakt

De prachtige tekst...
De rode roos, als teken van liefde voor God en de medemens
symboliseert de ambtsdrager.
De rode roos met schutbladeren staat ook voor geheimhouding
en vertouwen.
Het gipskruid in de schikking staat symbool voor de  Heilige
Geest rondom ons heen.
De gemeente wordt uitgebeeld door de ring van gekleurde
bloemen.
De grote bladeren van de vingerplant symboliseren het zich
gedragen weten door God.
De klimop is een symbool van Liefde en trouw. Het hecht zich.
De  vruchten zijn tekenen van vruchten van de Geest.
Dat Ludwine Andel haar werk vruchten mag dragen.

Kerst (Johannes 1, 1-14)

 

 


Als een morgenster uit het duister
is hij verschenen.
In een kind is het Woord tot bloei gekomen
en heeft hij God als mens op aarde
aan het Licht gebracht.

 

De Geest van Leven daalt neer in Maria,
als rode takken vol liefde en passie.
Met open armen verwachten
we de Heer die Leven is en
leven schenkt.

We ontsteken een vierde kaars.

Zondag 23 december 2017: vierde advent

Zondag 17 december 2017: derde advent

 

 

Ruimte scheppen voor het
Licht van de Ander
paars wordt roze,
met groene takken

van hoop op nieuw leven.
We ontsteken een derde kaars.

 

 

 

Een weg banen…
recht door zee,
als rechte takken
naar Licht van omhoog.
We ontsteken een tweede kaars

Zondag 10 december 2017: tweede advent


Zondag 3 december 2017: eerste advent...


 
 

 

Verdwaald als dorre
bladeren op de wind,
richtingloos,
als kronkeltakken zoeken
naar een weg uit het duister.
We ontsteken de eerste kaars.

 

Lêste snein tsjerklik jier
Snein 26 novimber 2017, betinking fan de ferstoarnen.
Wy neamden de nammen fan:

Folkert van Netten
Wypke Attema
Thom Leenstra
Age Cnossen
Wybren van der Goot
en stil, yn ús hert, de nammen fan al dy leafsten dy't wy
al earder misse moasten...

 

Pinksterblomstik

 

 

Pinksterblom-stik...
Heer van liefde en van licht,
vervul ons met uw Geest.

Paaszondag 16 april 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Exodus 14, 9-14
Johannes 20, 1-18

In het boek Exodus wordt verteld hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijdt en het voorgaat naar het Beloofde Land. Het gedeelte uit Johannes beschrijft de verwarring van de Paasmorgen. Het kan even duren voordat eer herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om deogenvanhet hart, ogen van geloof en vertrouwen.

Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven,
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan

 

Zondag 9 april 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Jesaja 50, 4-7
Matteüs 21, 1-11

Op de 6de zondag van de 40-dagentijd horen
we traditiegetrouw over de intocht van Jezus.
In de schikking ligt een gekleurde doek.
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen
die leven onder de mensen die staan
te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos
geven de krachten weer. De rode viooltjes
vertellen over de nederigheid.

sta in je kracht.
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol.
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

 

Zondag 2 april 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Ezechiël 37, 1-14
Johannes 11, 1-4

Op deze 5de zondag van de 40-dagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Hij ziet hoe God wat dor en doods is weer tot leven roept.

Johannes vertelt over de zieke Lazarus. Johannes vertelt over Lazarus die door Jezus' hand opstaat ten leven. Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
levensgeest
blaast kracht in

 

Zondag 26 maart 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

1 Samuel 16,1-13
Johannes, 1-13 (14-25) 26-39

Op deze vierde zondag schijnt het licht van Pasen door
het donker heen endat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze
vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent onze ogen om te kunnen zien.

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus' liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht

 

Zondag 19 maart 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Exodus 17,1-7 en Johannes 4, 5-26 (42)

Op deze derde zondag horen we over en Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.
Nieuw leven dat vrucht geeft.

sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht

 


Zondag 12 maart 2017
40-dagentijd:'Sta in je kracht'

Exodus 24,12-18 en Matteüs 17,1-9

Mozes ontvangt de 10 geboden op de berg. Matteüs vertelt hoe Jezus, met drie van zijn leerlingen, Mozes en Elia ontmoet, ook op een berg. Bijzonder ontmoetingen die bepalend zijn voor het verdere leven. De berg en de wolk komen we in beide lezingen tegen, ze zeggen iets over een ontmoeting met hetgoddelijke, het overstijgt het dagelijks gebeuren. Kracht wordt ontleend aan de ervaringen op de berg.

In de schikking zien we de witte Amaryllis als beeld hiervan De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels en leven
en
hemels licht
dat er zomeaar
soms even
kan zijn
herinnering
die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht

 

Zondag 5 maart 2017
40-dagentijd, het thema...

'Sta in je kracht'
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun hart willen volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn levensweg. Laten wij net zo dapper zijn als Jezus. en delen zoals Hij deelt.


Genesis 2,15-3,9 en Matteüs 4,1-11: verleiding en verzoeking...
Als symbool van verleiding zien we een prachtige bloem - zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde: de berg is hier symbool van die liefde en kracht. De berg is de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht