PKN-GAASTMEER

 PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 
         
 

Home Page Image
De kerk: een baken!

Gebruiksplan Pieltsjerke
vastgesteld per 24-08-2020

Lees meer...

Coronaproof-plan openluchtvieringen
PKN De Gaastmar
per 16-08-2020.

Lees meer...

Privacystatement
Check: versie 28 juni 2020...

 

 Ieder week een nieuwsberichtje van de kerkenraad...


Lees meer nieuwsbrieven onderaan op deze pagina...

Nieuwsbrief 3 december 2021

Met o.a...

 • Geschrapt...
  maar de kerkdiensten gaan door!
 • Wel en wee
 • Bundel te bestellen
  tot en met 6 december
 • Kerkanekdote
 • Toon Hermans
 • Gebed

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

Beleidsplan: wie we zijn en wat we willen...

'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Download Beleidsplan 2018-2022

Uit de introductie...

Dit beleidsplan geldt voor de periode tot en met 2022. Dat is ook het moment waarop het contract met pastor Ludwine Andel afloopt en wij ons dus hoe dan ook moeten bezinnen op het vervolg. Het is de bedoeling dat dit plan de hoofdlijnen aangeeft, en dat er jaarlijks een werkplan komt waarin de concrete activiteiten zijn opgenomen. Zo houden we het flexibel en scheppen we toch een kader.


De gemeenteleden hebben bij de totstandkoming van dit plan een belangrijke rol gespeeld. In de extra gemeenteavonden die zijn gehouden tijdens onze zoektocht naar een nieuwe voorganger, heeft de gemeente een aantal duidelijke uitgangspunten en waarden benoemd. Die zijn voor de kerkenraad leidend geweest voor dit beleidsplan.

Het conceptplan is ook weer besproken met de gemeente en de opmerkingen zijn verwerkt. Met als resultaat een plan waarin u kunt lezen hoe wij met elkaar in de komende jaren kerk van God willen zijn en hoe we Hem hebben leren kennen in Jezus.

 

Ouderlingen en hun taken...

Brecht Dantuma ouderling-voorzitter
Anneke van Mourik ouderling & scriba
Riny Visser ouderling-kerkrentmeester
Klaas Iedema ouderling-kerkrentmeester
Klaas Brouwer ouderling-kerkrentmeester


Ouderling is een kerkelijk ambt. De christelijke kerk wordt door ambten gediend. Al in Bijbelse tijden was er sprake van oudsten, die onder leiding van een opziener de kerkelijke gemeente bestuurden.

De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit de bovengenoemde ambten. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Diakenen...  
Gerlof Postma
Klaas van der Goot
Betty Bongers

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. De term is reeds in de Bijbel aan te treffen: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen).

Het college van diakenen in een plaatselijke Protestantse kerk wordt wel de diaconie genoemd. De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diakenen veranderd, omdat hierdoor het aantal behoeftigen sterk afnam. Daarom ziet de diaconie tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen de sociale taken van kerken in armere landen.

Naast het inzamelen en verantwoord besteden ziet de diaconie ook vaak een taak in de bewustmaking van de leden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.


De kerkenraad vergadert in het algemeen op de eerste maandag van de maand van
19:30-22:00 uur.

Brieven in Coronatijd...

Zo nu en dan een nieuwsberichtje van de kerkenraad...

Lees meer in deze nieuwsbrieven...

Nieuwsbrief 3 december 2021

Met o.a...

 • Geschrapt...
  maar de kerkdiensten gaan door!
 • Wel en wee
 • Bundel te bestellen
  tot en met 6 december
 • Kerkanekdote
 • Toon Hermans
 • Gebed

Nieuwsbrief 26 november 2021

Met o.a...

 • Liturgisch bloemstuk
 • Wel en wee
 • Hulp aan vluchtelingen in Heeg
  Klik HIERvoor de actiebrief van de gezamenlijke kerken rond IJlst.
 • Foto’s, gedichten en gebeden
  uit de coronatijd
 • Kaarsjes aangestoken op 20 en 21
  november
 • Adventskalender online
 • Kerkdiensten en gemeentebijeenkomst
 • Kerkanekdote
 • Spreek van de week
 • Gedicht 'Underweis'

Nieuwsbrief 19 november 2021

Met o.a...

 • Groen dorp: wie denkt mee?
 • Kledingactie: drie auto’s vol
 • Toch nog een keer de coronaregels
 • Club 2021 – 2022 op 26 november
 • Herinnering: gemeentebijeenkomst
 • Kerkanekdote
 • Herfst
 • Spreek van de week...

 • Maak van Gaastmeer een groen dorp!
 

Nieuwsbrief 12 november 2021

Met o.a...

 • Herinnering kledingactie
 • Gedenken overledenen 20 en 21 november
 • Open Huis 27 november gaat niet door
 • Gemeenteavond?
 • Sint Maarten-actie groot succes
 • Efficiënte jeugdclub

 • Kerk-anekdotes en oproep
 • Spreek van de week
 • Lachen, een beetje huilen
Nieuwsbrief 5 november 2021

Met o.a...

 • Sint Maarten/Sinte Marten 11 november
 • Concert in Bolsward 7 november
 • De nieuwe coronaregels
 • Snein 7 novimber Fryske tsjinst
  en zondag 14 november een bekende op tv
 • Open huis en feestelijke ontmoeting op 27 november
 • Kledingactie voor het opvang vluchtelingen
  in Heeg tot 15 november
 • Cursus Vieren gaat door!
 • Dankdag in Oudega
 • Wel en wee
 • Doopdienst 31 oktober
 • Spreek van de week
Nieuwsbrief 29 oktober 2021

Met o.a...

 • Voedsel en kleding: acties
 • 1 november wel gespreksgroep,
  geen mielrinners
 • Dankdag 3 november in Oudega
 • zat. 20 november gedenken overledenen
 • Opening lokaal en tsjerkemerk 27 november
 • Wintertijd
 • Spreek van de week
 • Schuilen tegen de eenzaamheid
 • Bloeien
Nieuwsbrief 22 oktober 2021

Met o.a...

 • Jeugd
 • 20-40 jaar
 • Pondok internationaal
 • Avondmaal 17 oktober
 • Sleutelkluisjes
 • Spreek van de week
 • Jûnsbea
 • Herfstfoto’s
Nieuwsbrief 15 oktober 2021

Met o.a...

 • Jeugd
 • Reserveren lokaal
 • Zondag 17 oktober Avondmaal

 • Wel en wee
 • Spreek van de week
 • Avondgroet
 • Groen dorp
Nieuwsbrief 8 oktober 2021

Met o.a...

 • Ds. Edna Zwerver bevestigd...
 • Ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine
  samen te bewonderen op 10 oktober,
  met koffie...
 • Wel en wee
 • Dopjes plakken
 • Feestje 20-40
 • Met open armen...
Nieuwsbrief 23 september 2021

Met o.a...

 • Terugblik startsnein 19 september
 • De coronaregels vanaf 25 september: proef van zes weken
 • Zondag 25 september Fryske tsjinst
 • Welkom bij de Bijbelgespreksgroep
 • Wel en wee
 • Pilotcursus gaat door
 • Slecht nieuws voor mensen
  beneden de 70 jaar
 • Kindernevendienst: afspraken en plannen

 

Nieuwsbrief 17 september 2021

Met o.a...

 • Startsnein 19 september: laatste oproep
 • Jeugdclub Gaastmeer 24 september
  van start
 • Vieringen na de startsnein
 • Gaastmeer: water en lucht
 • Spreek van de week
 • Avondgebed
Nieuwsbrief 10 september 2021

Met o.a...

 • Startsnein
 • Beeldscherm in de kerk
 • Diensten op USB-stick
 • Openen lokaal zaterdag 9 oktober?
 • Prachtige doop-/opdraagviering
  op 29 augustus
 • Spreek van de week
 • Tijdloze beelden
 • Een parel in Gods hand

Nieuwsbrief 27 augustus 2021

Met o.a...

 • Wel en wee
 • Avondmaalsdienst 29 augustus
  om 9:30 uur in Oudega
 • Jeugdclub Gaastmeer herrijst!
 • 5 september nog geen koffie
 • 19 september wel koffie (en meer)
 • Gaastmeer doet mee aan pilotcursus
  voor leeftijdsgroep 20-40 jaar
 • Het klimaatlied

Nieuwsbrief 20 augustus 2021

Met o.a...

 • Doop- en opdraagdienst
  29 augustus 16.00 in Oudega
 • Avondmaalsdienst ook op 29 augustus
 • Toch nog even over de diensten
 • Stoelen in het lokaal!
 • Ludwine en haar rug
 • Piet en Dieuwke Visser 40 jaar getrouwd
 • Meer wel en wee
 • Wees niet bang
 • Spreek van de week
 • Zonsopgang (foto AS)

Nieuwsbrief 6 augustus 2021

Met o.a...

 • Beteuterd...
 • Startsnein 19 september in de Flapperpleats
 • Wel en wee
 • Zonnebloemen
 • Het lokaal verder aangekleed
 • Spreek van de week
 • Avondgebed
Nieuwsbrief 30 juli 2021

Met o.a...

 • Openluchtviering: wel/niet?
 • Zonnebloemen
 • Spreek van de week
 • Een droom: open kerken...

Nieuwsbrief 16 juli 2021

Met o.a...

 • Wat een week...
 • 1 augustus buitendienst?
 • Organist weer gesignaleerd...

 • Grijs en wit
 • Spreek van de week
 • Gebed

 

Nieuwsbrief 9 juli 2021

Met o.a...

 • ‘Kerkelijk verkeer’
 • Begrafenis
 • Wel en wee
 • Spreek van de week: Vrienden...
 • Meditatie

Nieuwsbrief 2 juli 2021

Met o.a...

 • Poppentheater Nijland
 • Bart en Tjerie van der Meer 60 jaar getrouwd
 • Tsjerkepaad
 • Zingen
 • Spreek van de week

 

Nieuwsbrief 25 juni 2021Met o.a...

 • Toerhimmelje
 • Spreek van de week
 • Ingewikkeld
 • Terugblik op de overstapdienst
  op 20 juni voor kinderen uit groep 8
 • Nog wel reserveren
 • Weer gewoon zingen

 

Nieuwsbrief 18 juni 2021


[Foto: Attie Bak]
Met o.a...

 • Overstapdienst op 20 juni in Sânfurd
 • 20 juni Fryske tsjinst
 • Geslaagd!
 • Pinkstercollecte
 • Vakantie Ludwine
 • Kleine correctie
 • Spreek van de week
 • Iemand die jou kent

Nieuwsbrief 11 juni 2021


[Foto: Attie Bak]
Met o.a...

 • Gemotoriseerd...
 • Klaar voor de start: overstap
  op 20 juni in Sânfurd...
 • Beroepen in Oudega...
 • Bloemen met een boodschap...
 • Gedicht ‘Taal’...
 • Spreek van de week...
 • Verbouwing It Lokaal...
 • Wel & wee...

Nieuwsbrief 28 mei 2021

Met o.a...

 • Pinksterrood...
 • 'Ruwe stormen' in Katwijk...
 • kerkdienst in Oudega...
 • Suzanne en Bram trouwen...
 • Coronanoodhulp aan India...
 • Oudega beroept predikant...
 • 'Spreek van de week'...
 • Moaie loften...

Nieuwsbrief 21 mei 2021

Met o.a...

 • Actie voor coronanoodhulp in India
 • Pinksterzondag
 • Herinnering: 30 mei Oudega IJlst bedankt!
 • Meer foto’s van de viering op Hemelvaartsdag
 • Wel en wee
 • Spreek van de week
 • Hemelvaart, wezenzondag, Pinksteren

Nieuwsbrief 14 mei 2021

Met o.a...

 • Terugblik op Hemelvaartsdag
 • Laatste online dienst vanuit IJlst
 • Pinksteren: viering in de Pieltsjerke
 • Kletse en kuierje op afspraak
 • Spreek van de week: nog meer Augustinus
 • Groen gras
 • Tot slot…

Nieuwsbrief 7 mei 2021

Met o.a...

 • 4 en 5 mei
 • Hemelvaartsdag: koffie, korte wandeling, korte viering
 • Nog meer wandelen?
 • Herre Feike
 • Wat zie je?
 • Spreek van de week
 • Voorjaarsgedicht
 • Een heel klein zaadje
 • Moederdag 9 mei

Nieuwsbrief 30 april 2021

Met o.a...

 • Koningsdag
 • Dodenherdenking 4 mei
 • Dank
 • Alweer een inwoner erbij
 • Fout, fout, fout
 • Fryske tsjinst
 • Hemelvaartsdag: elkaar buiten ontmoeten
 • Meer wel en wee
 • Verlies nooit de moed
 • Spreuken

Nieuwsbrief 23 april 2021

Met o.a...

 • Wel en wee
 • Een wonder gebeurd
 • Wanneer weer naar onze eigen kerk?
 • Beroepingscommissie Oudega
 • Geluksregel en avondgebed

Nieuwsbrief 16 april 2021

Met o.a...

 • Aanvullingen.
 • Wel en wee.
 • Het leven om je heen.
 • Wachten op een wonder?
 • An Easter Hallelujah.
 • Nog meer lokaal.
 • De stikkene krúk.

Nieuwsbrief 9 april 2021

Met o.a...

 • Terugblik 40-dagentijd
 • Mooi bedrag voor kinderproject in Pretoria
 • Online vieringen weer positief ontvangen
 • De amaryllis bloeit
 • Bloemenkruis en eierboom
 • Correctie
 • Waarschuwing: fraude
 • Spullen It Lokaal
 • Wel en wee

Nieuwsbrief Pasen | 4 april 2021

 • Online Paasdienst vanuit Gaastmeer
 • Paasschikking
 • Bloemenkruis en paaseieren in de kerk

Nieuwsbrief Stille Zaterdag 3 april 2021

Nieuwsbrief Goede Vrijdag 2 april 2021

met nieuws over de viering in IJlst
en bezinning over 'Menselijke waardigheid'...

Nieuwsbrief 31 maart 2021

met o.a. nieuws over:

 • Meditatieve wandeling in IJlst...
 • Witte Donderdag: voetwassing en Avondmaal...
 • Kijk mee naar de dienst vanuit Gaastmeer en zet brood en wijn klaar...
 • Vieringen Nijkleaster & Omrop Fryslân...
 • Paasgroet voor het hele dorp...
 • Ook in IJlst een viering...

Palmpasen

Nieuwsbrief 26 maart 2021

met o.a. nieuws over:

 • Palmpasen
 • Wandeling in IJlst woensdag 31 maart
 • Witte Donderdag en Pasen:
  online dienst vanuit Gaastmeer
 • Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
  online diensten vanuit IJlst
 • Verbouwing lokaal
  nadert de ontknoping
 • Zendingsactie brengt € 276,- op
 • Stilte aan It Piel
 • Gebed voor het kruis

Nieuwsbrief 19 maart 2021

met o.a. nieuws over:

 • Een jaar geleden...
 • Wel en wee...
 • Verbouwing It Lokaal...
 • Bomen gesnoeid...
 • Wat gebeurt hier?
 • Waar sparen we voor?
 • (Niet) kletse & kuierje...
 • Jeugdclub en Voedselbank.

Nieuwsbrief 12 maart 2021

met o.a. nieuws over:

 • Kansbrieven in de kerk
 • Liturgische schikking 14 maart
 • Wel en wee
 • Second Sunday in IJlst
 • Jo jouwe krêft – You raise me up

Een nieuwsbrief in het teken van biddag...

Nieuwsbrief wo.10 maart: biddag

Nieuwsbrief 5 maart 2021

met o.a. nieuws over:

 • Snoei een boom...
 • Liturgische schikking 7 maart...
 • Ruim je rommel op, maar bewaar wat waardevol is...
 • Sytske Hoogterp wint de fotowedstrijd voor het lokaal...
 • Paasgroetenactie...
 • Sneeuwklokjes...

 

Nieuwsbrief 26 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Er zijn heuvels in Gaastmeer
 • Wel en wee
 • Geven en ontvangen
 • Paasgroetenactie
 • Kalenders en tijdschrift in de kerk
 • De liturgische schikking 2de zondag van de 40-dagentijd
 • Liet: As in bern yn ‘e wrâld

Nieuwsbrief 17 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • 40-dagentijd: kalender, ook online…
 • en een spaardoosje in de bus.
 • Levensweg: voor gezinnen en kinderen, op weg naar Pasen…
 • Pieltsjerke: altijd open…
 • Aswoensdag...
 • Kerkdienst 7 februari: terugblik.
 • Femke: jarig in quarantaine…
 • Gedicht: ‘Hert, holle en hannen‘.

Nieuwsbrief 12 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Kletse en kuierje
 • Wel en wee
 • Second Sunday en 40-dagentijd
 • Nog meer foto’s
 • Vrede

Nieuwsbrief 5 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Beroepingscommissie Oudega
 • Online diensten in IJlst
 • Wel en wee
 • Voorpret?
 • De hemel gaat nooit dicht

Nieuwsbrief 29 januari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Sirkelslag
 • Land verpacht
 • Digitale vergaderingen...

 • Wel en wee
 • Walk and talk – kletse en kuierje
 • Online diensten in de Pieltsjerke in de Stille Week en met Pasen

 

Nieuwsbrief 17 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • 40-dagentijd: kalender, ook online…
 • en een spaardoosje in de bus.
 • Levensweg: voor gezinnen en kinderen, op weg naar Pasen…
 • Pieltsjerke: altijd open…
 • Aswoensdag...
 • Kerkdienst 7 februari: terugblik.
 • Femke: jarig in quarantaine…
 • Gedicht: ‘Hert, holle en hannen‘.

Nieuwsbrief 12 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Kletse en kuierje
 • Wel en wee
 • Second Sunday en 40-dagentijd
 • Nog meer foto’s
 • Vrede

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Nieuwsbrief 29 januari 2021

Nieuwsbrief 22 januari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Tasje terecht
 • Stofzuiger voor het lokaal
 • Sneeuw
 • Versterking van de kerkenraad en diaconie
 • 93 jaar en zingen als een lijster
 • Wel en wee
 • 5 februari online Sirkelslag voor jongeren
 • 'Walk and talk' elke dinsdag 10.00 uur
 • Lied:help me through the night
 • Ogen

Nieuwsbrief 16 januari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Wat een week...
 • Oproep: mooiste vergezicht van Gaastmeer
 • Vakantie Ludwine
 • Gevonden voorwerp
 • Teksten om nieuwe kracht te vinden
  • De nacht van de wachter
  • Iedere dag pnieuw beginnen

Nieuwsbrief 8 januari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Wuiffoto’s
 • Wel en wee
 • Het orgel in de Pieltsjerke
 • Pastor Ludwine: week vakantie
 • Leren van de natuur
 • Licht dat terugkomt

(b)engeltje

Nieuwsbrief 1 januari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Aftelmoment
 • Komende diensten
 • Nieuwjaarsgedicht
 • Eind-eindstand
 • Nieuwjaarszegen
 • Luidende kerkklokken

Nieuwsbrief 29 december 2020

met o.a. nieuws over:

 • Online kerstviering was een succes!
 • Oudjaarsviering ook online…
 • Engeltjes…
 • Eindstand…
 • Groet…
 • Licht gloort…
 • Tijd…

Nieuwsbrief 23 december 2020

met o.a. nieuws over:

 • Kinderversje
 • Digitale diensten vanuit Gaastmeer
 • Oudjaarsdienst digitaal
 • Engeltjes, kerstversiering en boekjes
 • Gezongen kerst- en nieuwjaarswens
 • Gaastmeer toch in het licht
 • Liturgisch bloemstuk kerst
 • Wel en wee
 • Ien stjer...
 • Kerstnacht boven Bethlehem, lied Sela
 • Kerstgebed

Nieuwsbrief 17 december 2020

met o.a. nieuws over:

 • Geen fysieke kerkdiensten tijdens lockdown
 • Wel digitale dienst!
 • Kinderkerstfeest in IJlst digitaal zaterdag
  19 december
 • Kerk is open en: engeltjes
 • Wel en wee
 • Liturgisch bloemstuk vierde advent
 • Andere mogelijkheden
 • Dank en een bijzonder lied van de PKN
 • Het verhaal van de vier kaarsen
 • Neem je eigen duisternis waar
 • Taizélied: mon âme se repose

Nieuwsbrief 11 december 2020

met o.a. nieuws over:

-Groei Corona-besmettingen-Lichtpunten
-Doeboekjes voor de kinderen
-Foto: mooi weer in IJlst
-Foto: zon in de kerk/wel en wee
-Liturgisch bloemstuk 3e advent
-Verbouwing lokaal
-Adventskalender
-Gedichten: ‘Eenvoudig’ en ‘Hij gelooft in mij’
-‘Gebed om Lichtpunten’

kerkraam

Nieuwsbrief 4 december 2020

vluchtelingenknderen Griekenland

met o.a. nieuws over:

 • Adventskalender
 • Kerstactie PKN
 • Afscheid ds. Tieneke van Lindenhuizen
  Oldenzaal via livestream te volgen
 • Wel en wee
 • 20 december Gaastmeer kerstdorp
 • Liturgisch bloemstuk zondag 6 december
 • Diensten kerstavond en kerst:
  meld u aan
 • Gedicht ‘Luisteren’

Nieuwsbrief 27 november 2020

met o.a. nieuws over:

 • Gedenken
 • Advent
 • Onze vervolgserie: het lokaal
 • Wat gebeurt er verder in december
 • Een oude bekende
 • Toch niet alleen…
 • Zegenbede

  hart

Nieuwsbrief 20 november 2020
en agenda december & januari

met o.a. nieuws over:

gedenken...
warm en koud...
Pondok-waardering...
It Lokaal...
planning december en januari...
gedicht...
zonsopgang (foto Atty Bak)

zonsopgang

Nieuwsbrief 13 november 2020

met berichten over...
Waar wordt u warm van?
Sint Maarten
Wel & wee
Gedenken: we noemen hun namen...
Regenboog
Bijbel gevonden?
Beroepingswerk PKN Oudega

regenboog

Nieuwsbrief 6 november 2020

met berichten over...

Waar wordt u warm van?
Actie voor de Voedselbank
Wel & wee
Second sunday IJlst 10:30 uur
Mark Rutte: rede op Hervormingsdag
Herfstsfeer; zie foto Attie Bak...

hjerstloften

 

Nieuwsbrief 23 oktober 2020

met berichten over:
interieurcommissie 'It Lokaal'...
vacature ambtsdragers...
actie 'Voedselbank'...
onlinediensten & collectes...
leerling zijn: een beschouwing...
sporen van God...
(zie foto hieronder)regenboog

Nieuwsbrief 16 oktober 2020
Nieuwsbrief 14 oktober 2020

 

Nieuwsbrief 9 oktober 2020
over wat er wel gebeurt...

actie voor de Voedselbank
avondmaal gevierd...
verbouw It Lokaal...
wel & wee...
mondkapje op: waar/wanneer wel/niet?
programma jeugdwerk groep 7/8
wel/niet zingen...
prachtige sfeerfoto...
ouderling-kerkrentmeesterer bij!
en een avondgroet

Nieuwsbrief 20 september 2020
over wat er wel gebeurt:
Mielrinners: doorstart...
Gespreksgroep: idem...
Voedselbank:de actie...
Verbouwing Lokaal...
Wel & wee...
Avondmaal 27 september...
Only love!


Nieuwsbrief 13 september 2020
over wat er wel gebeurt...

reserveren voor een kerkdienst?
startsnein...
ontruimen & verbouw It Lokaal...
wel & wee
een fuchsia...
gedicht 'Aandacht'...


Nieuwsbrief 4 september 2020
over wat er wel gebeurt...

startsnein...
verbouw It Lokaal...
kerkdiensten vanaf 13 september...
een lied: 'Ga maar gerust'...
gedicht 'Stilte'...

Lees meer in...
Nieuwsbrief 28 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

Wolken?

wel en wee & een hart onder de riem...
'Onze Vader' en gedicht 'Mijn kind'...
bijzondere foto's...

Lees meer in...
Nieuwsbrief 21 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

startzondag 6 september 10:00 uur...
de volgende openluchtviering!

Klaas van der Goot
'Foto van vroeger': lied van Rob de Nijs
gezongen door Klaas van der Goot
klik hier voor het lied...
wel en wee...
It Lokaal: opruiming...
en een zegenbede


Nieuwsbrief 14 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

Pieltsjerke

zondag 16 augustus 10:00 uur...
Open luchtviering: uitnodiging!
foto It Piel: sicht op de tsjerketoer,
gemaakt door Atty Bak
zingen, en toch...
It Lokaal: verbouw/opruiming...
zegenbedes
& een gedicht


Nieuwsbrief 7 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

zonsopkomst Fiskersbuorren Gaastmeer

zondag 16 augustus...
Open luchtdienst: uitnodiging!
een bijzondere foto van een zonsopkomst op Fiskersbuorren
gemaakt door Alice,
Iona en 'de frede fan de greiden'.
'Leauwen' yn Fryslân
en zegenrijke woorden

Lees ook...
Nieuwsbrief 31 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

hagepreek'Hagepreek' zondag 16 augustus...
Open luchtdienst: uitnodiging!
wel & wee
een bijzondere foto
Iona
de zegen van St. Patrick

Nieuwsbrief 17 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

licht op Gaastmeer vanuit de lucht...
wel & wee...
kerkdiensten in september...
online-diensten...
en...
'Gebed voor wie op weg gaat'

Nieuwsbrief 10 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

Zingen in de kerk?
Peaskeblommen: nog meer...
wel & wee...
meer Taizé...
verbouwing 'It Lokaal'...
en een lied via YouTube


Lees meer in...
Nieuwsbrief 3 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

Zingen in de kerk?
Peaskeblommen: er is meer...
wel & wee...
en Taizé-liederenzoals
'Bless the Lord my soul'...


Nieuwsbrief 27 juni 2020
over wat er wel gebeurt...
zingen in de kerk...
naar de middelbare school...
puzzel: de oplossing...
Peaskeblommen?
wel & wee...
en een Ierse resizegen...

Nieuwsbrief 19 juni 2020
en wat er wel gebeurt:
kerkelijke kleuren
bouwen
tuingesprekken
onlinediensten
wel & wee
en geloven: ik kan het niet laten...

Gaastmeer bij nacht.
Foto Klaas van der Goot, zie nieuwsbrief.

Lees meer in...
Nieuwsbrief kerkenraad 12 juni 2020


geslaagd
Nieuwsbrief kerkenraad 5 juni 2020

En lees daarin over een prachtige mijlpaal deze week voor Redmer van Netten en Rixt van der Goot: ze zijn geslaagd!
Rixt is geslaagd voor VMBO-gt en gaat nu naar het MBO studierichting Horeca en Hospitality in Leeuwarden. Redmer is geslaagd voor de HAVO en gaat ook naar Leeuwarden, maar dan naar de NHL Stenden voor de studie International Business. Lokwinske!
Ook voor vervolgopleidingen zijn een aantal dorpsbewoners geslaagd: fan herte lokwinske!


Nieuwsbrief kerkenraad Pinksteren | 29 mei 2020
En lees daarin wie deze nieuwe inwoner van ons dorp is...


Nieuwsbrief kerkenraad
de brief of mail van de kerkenraad
van 22 mei 2020


Nieuwsbrief kerkenraad Hemelvaartsdag

21 mei 2020

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 15 mei

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 8 mei

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 1 mei

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 24 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 17 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Paaszondag 12 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Stille Zaterdag 11 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Goede Vrijdag 10 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Witte Donderdag 9 april.

 

 
Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op de gemeenteavond van 26 november 2018.

 

 

Fisy op leauwen...
Wy wolle in gemeente wêze dy’t mei jo en jo fragen en twifels op ‘n paad giet. Net om slutende antwurden te finen. Wol biede wy jo in Wurd en in gastfrije iepen mienskip dy’t jo fierder helpe mei jo fragen en twifels.
(‘jo’ =‘dy’) Minsken, yn en bûten de tsjerke, ha yn 2020 deselde libbensfragen as de ballingen yn Babel, rom 26 ieuwen ferlyn, fier fan hús... Hoe is alles wurden wat wurden is? Wêr komme wy wei en wer geane wy hinne? Is der in God dy’t ús makke hat en seit: ‘Do meist’ der wêze’? Wêrta binne wy op dizze wrâld, dy’t somtiden sa paradyslik is en bytiden sa woest en leech is? Is der in God dy’t dit sjocht of binne wy warleas oerlevere oan it lot? It wetter komt ús ta de lippen, de azem wurdt ús ûntnaam, falt der noch wat te hoopjen?
Is der immen dy’t yn Gods namme ljocht meitsje kin yn ús tsjustere wrâld?

Stil, Israël fertelt in ferhaal...
(frij nei ‘Het verhaal gaat...’ fan Nico ter Linden)

Yn de wrâld om ús hinne en yn ’e Bibel wurdt dúdlik dat minsken op ferskate wize oer God tinke en prate (meie).
It ferhaal fan God en minsken yn ‘e Bibel docht rjocht oan dit ferskaat en biedt tagelyk de wissichheid fan dy iene God dy’t mei ús op wei giet.
In God dy ‘t minsken leaf hat en ta bloei komme litte wol.
In God dy ‘t ús ynspirearret en heint.
In God dy’t sichtber wurdt as wy minsken mei him op wei geane.
Jezus giet ús der yn foar. Syn libbenspaad, dea en ferrizenis meitsje God sichtber. Wy binne minsken nei Gods byld en geane mei dy God op paad, hoe ferskillend as wy ek binne.
Efter it ferhaal fan âlde/earste en nije/twadde testamint libje wy ús eigen hjoeddeiske ferhaal mei dy iene God.

Fansels freget dit ferhaal fan ús dat wy ús ferstân derby hâlde, ús ferdjipje yn de eftergrûn fan dy âlde ferhalen en antwurden sykje op ús fragen.
Dat âlde ferhaal giet sa wol fierder yn ús hert, yn ús gemeente, ús doarp en yn ‘e wrâld om ús hinne.

Wy moetsje inoar graach yn petearen oer ús leauwen. Lit ús ris besjen hoe’t ús libben rint: wêr sjoch ik God
en do net?
As wy foar it belibjen fan it leauwen yn ús tsjerke dan in motto kieze, dan is dat:
‘Op wei mei it ferhaal fan God en minsken’
Dat ferhaal freget ús om fan wurden, it Wurd, dieden te meitsjen! Dizze fisy wolle wy ek útdrage yn it doarp. Wy wolle oanslute by de doarpsmienskip en ús net op ús eigen eilantsje werom lûke om 't wy tsjerklik binne en oaren net. Wy binne fan betinken dat it ferhaal fan God en de minsken foar elkenien in ferriking is.

Yn de bysûndere tsjinsten kinne wy it doarp sjen litte wat wy yn ‘e hûs ha en wêr ‘t wy grutsk op binne. It binne de sneinen mei in sulveren rantsje. Yn dy tsjinsten wolle wy kwaliteit biede troch in goede tarieding en in sekuere, ôfwikseljende liturgy. Wy kieze dan oansprekkende tema's, hawwe yn it bysûnder omtinken foar bern en jongerein en meitsje sa folle mooglik gebrûk fan de talinten yn it doarp.

Tsjerke wêze is foar ús: minsken oansprekke, harkje nei harren ferhaal, har serieus nimme, ús ferhaal trochjaan, en har alle frijheid litte. Wol witte wy fansels, dat wy dit allegearre útfine kinne, om 't der in ploech belutsen en warbere minsken is. De minsken dy ‘t faak nei tsjerke geane en dat wat der barre moat op har noed nimme.
Foaral dy minsken komme ek by de sobere en stille tsjinsten lykas de nachtmieltsjinst op Wite Tongersdei. It seit himsels dat sa ‘n tsjinst in hiel oar karakter hat as in tsjinst dêr ‘t it hiele doarp op ôfkomt, mar wurdt mei likefolle soarch taret en fierd. Dat binne de mominten dat ús tsjerke efkes ynazemt. Dat ritme fan yntime tsjinsten en tsjinsten mei in brede útstrieling is karakteristyk foar ús tsjerke. Itselde jildt foar ús winterwurk: neist de gruthúsbesite en temajûnen foar it hiele doarp, binne der jûnen dêr ‘t allinne de hurde kearn te finen is.

It is no krekt dat lykwicht dat ús tsjerke sa libben makket. Mear lêze: sjoch de link nei it beliedsplan!