PKN-GAASTMEER

 PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 
         
 

Home Page Image
De kerk: een baken!

Gebruiksplan Pieltsjerke
vastgesteld per 24-08-2020

Lees meer...

Coronaproof-plan openluchtvieringen
PKN De Gaastmar
per 16-08-2020.

Lees meer...

Privacystatement
Check: versie 28 juni 2020...

 

Oft it net kin sa oft it moat...
dan moat it mar sa oft it kin.
Bylden fan de gemeentegearkomste op snein
28 novimber nei de tsjinst yn de Pieltsjerke.
Formele en finansjele saken en yntroduksje fan
it byldskerm...

Ondertussen...
scharrelt onze pastor als een volleerde stewardess
met haar karretje door het gangpad...

 

 Ieder week een nieuwsberichtje van de kerkenraad...


Nieuwsbrief 2 december 2022

 • Thema-avond 8 december gaat niet door
 • Aggregaat Oekraïne: help mee
 • Adventsboekje voor kinderen
 • Adventskalender
 • Adres familie Liashenko
 • Stookkosten: maatregelen
 • Afscheid Ekie Wendelaar Bonga
 • Adventsraam project Kwyk...


 • Liturgische schikking
  tweede Adventszondag 4 december
 • Meditatieve tekst
 • Wat is Advent?

Lees meer nieuwsbrieven onderaan op deze pagina...

 

Beleidsplan: wie we zijn en wat we willen...

'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Download Beleidsplan 2018-2022

Uit de introductie...

Dit beleidsplan geldt voor de periode tot en met 2022. Dat is ook het moment waarop het contract met pastor Ludwine Andel afloopt en wij ons dus hoe dan ook moeten bezinnen op het vervolg. Het is de bedoeling dat dit plan de hoofdlijnen aangeeft, en dat er jaarlijks een werkplan komt waarin de concrete activiteiten zijn opgenomen. Zo houden we het flexibel en scheppen we toch een kader.


De gemeenteleden hebben bij de totstandkoming van dit plan een belangrijke rol gespeeld. In de extra gemeenteavonden die zijn gehouden tijdens onze zoektocht naar een nieuwe voorganger, heeft de gemeente een aantal duidelijke uitgangspunten en waarden benoemd. Die zijn voor de kerkenraad leidend geweest voor dit beleidsplan.

Het conceptplan is ook weer besproken met de gemeente en de opmerkingen zijn verwerkt. Met als resultaat een plan waarin u kunt lezen hoe wij met elkaar in de komende jaren kerk van God willen zijn en hoe we Hem hebben leren kennen in Jezus.

 

Ouderlingen en hun taken...

Brecht Dantuma ouderling-voorzitter
Anneke van Mourik ouderling & scriba
Riny Visser ouderling-kerkrentmeester
Klaas Iedema ouderling-kerkrentmeester
Klaas Brouwer ouderling-kerkrentmeester


Ouderling is een kerkelijk ambt. De christelijke kerk wordt door ambten gediend. Al in Bijbelse tijden was er sprake van oudsten, die onder leiding van een opziener de kerkelijke gemeente bestuurden.

De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit de bovengenoemde ambten. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Diakenen...  
Gerlof Postma
Klaas van der Goot
Betty Bongers
Dieuwke Visser

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. De term is reeds in de Bijbel aan te treffen: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen).

Het college van diakenen in een plaatselijke Protestantse kerk wordt wel de diaconie genoemd. De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diakenen veranderd, omdat hierdoor het aantal behoeftigen sterk afnam. Daarom ziet de diaconie tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen de sociale taken van kerken in armere landen.

Naast het inzamelen en verantwoord besteden ziet de diaconie ook vaak een taak in de bewustmaking van de leden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.


De kerkenraad vergadert in het algemeen op de eerste maandag van de maand van
19:30-22:00 uur.

Brieven in Coronatijd...

Zo nu en dan een nieuwsberichtje van de kerkenraad...

Lees meer in deze nieuwsbrieven...

Nieuwsbrief 2 december 2022

 • Thema-avond 8 december gaat niet door
 • Aggregaat Oekraïne: help mee
 • Adventsboekje voor kinderen
 • Adventskalender
 • Adres familie Liashenko
 • Stookkosten: maatregelen
 • Afscheid Ekie Wendelaar Bonga
 • Adventsraam project Kwyk...


 • Liturgische schikking
  tweede Adventszondag 4 december
 • Meditatieve tekst
 • Wat is Advent?

Nieuwsbrief 25 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Wel en wee
 • 'Jullie inspanningen zijn niet tevergeefs'... Gedenken
 • Advent & toelichting bij bloemschikking
 • Adventsraam
 • Gemeentejûn
 • De Burd (foto)
 • Spreek van de week
 • De leafde is it ljocht
 • Tenslotte...

 

Nieuwsbrief 18 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Gedenken
 • Wel en wee
 • Eerste Adventszondag,
  meerdere activiteiten...
 • Kinderproject kerst Oudega
 • Fors bedrag St. Maarten-actie
 • Spreek van de week
 • Sterven en bloeien

Nieuwsbrief 11 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Sint Maarten
 • Thema-avond rituelen zeer geslaagd
 • 16 november laatste Lighten the Night Ankertsjerke Oudega
 • Zaterdag 19 november: neem de tijd om te gedenken
 • Zondag 20 november
 • Aanvulling kinderen in de Ankertsjerke
 • Opbrengst collecte Dankdag
 • Tot slot

Diaken Dieuwke en ús stagiaires Rommy
en Wytske brochten de doazen nei de
Voedselbank!

Nieuwsbrief 4 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Maandag 7 november thema-avond
  'Rituelen'
 • St. Maarten 11 november
 • Actie voedselbank
  alweer een groot succes
 • Bloemschikking met Dankdag
 • Met de groeten van ds. Tieneke
 • Kinderen op bezoek in de kerk
  van Oudega
 • Aanvulling wel en wee
 • Gebed

De poster hierboven is gemaakt door onze stagiaires Wytske en Rommy.

Nieuwsbrief 28 oktober 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Wintertijd
 • Actie voedselbank: nog een paar dagen!
 • Woensdag 2 november Dankdag
  voor Gewas en Arbeid
 • Thema-avond rituelen ma. 7 november
 • Wel en wee
 • Adres
 • Versier eens een raam
 • Jeugdclub Gaastmeer 2022 – 2023
 • Schaar, chrysant, groen…
 • Foto’s in de nieuwsbrief
 • Spreek van de week
 • Zegen: een Ierse zegenwens

Nieuwsbrief 21 oktober 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Actie voedselbank nu echt van start
 • Wijziging kindernevendienst
 • Wel en wee
 • Kerk op vakantie
 • Spreek van de week
 • Gebed

Nieuwsbrief 14 oktober 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Actie voedselbank start ma. 17 okt.
 • Koster gevonden
 • 19 oktober Spoor van licht in Oudega
 • Zondag Avondmaal
 • Wel en wee
 • Organist terug
 • Heg geknipt
 • Bijbelverhalen voor kinderen
 • The two popes
 • Boom op vakantie
 • Adventsramen
 • Spreek van de week
 • Gebed: Wij zijn God dankbaar

Nieuwsbrief 16 september 2022

met o.a...

 • Startsnein
 • Wel en wee
 • Zingen
 • Kunstwerken
 • Spreek van de week
 • Foto
 • Gebed

Nieuwsbrief 9 september 2022

met o.a...

 • Startsnein 18 september
 • Herfstactiviteiten:
  de mielrinners rinne wer!
 • Wel en wee
 • Psalm 138 praktysk tapast…
 • Moderne bejaarde
 • Tsjerke fan ‘e moanne

 

Nieuwsbrief 2 september 2022

met o.a...

 • Noodhulp voor Pakistan: help mee!
 • Koffie zondag
 • Startzondag 18 september: Aan tafel
 • Oproep startzondag
 • Najaarsprogramma
 • Spreek van de week
 • Gebed op 2 september

Nieuwsbrief 26 augustus 2022

met o.a...
 • Herinnering: zo. 28 augustus 19.00 uur
 • Zondag 4 september koffie na de dienst
 • Kerk op vakantie
 • Spreek van de week
 • Vergrijzende kerk?
 • Denken om elkaar
 • Peace in the Valley

Nieuwsbrief 19 augustus 2022

met o.a...
 • Wel en wee
 • Avondmaalsdienst 28 augustus om 19.00 uur
 • Deur geverfd
 • Gevonden
 • Kerk op vakantie
 • Spreukekalinder
 • Berop fan dûmny

 • Avondgroet
 • Spreek van de week

Nieuwsbrief 13 augustus 2022

met o.a...

 • Dringend huisvesting gezocht
 • Koffie met een oude bekende
 • Stef Bos: Jou land is my land
 • Afscheid koster Wybe Leenstra
 • Wel en wee
 • Kerk op vakantie
 • Spreek van de week  
 • Gedicht: uitnodiging

Nieuwsbrief 5 augustus 2022

met o.a...
 • Terugblik viering Nijhuzum
 • Koffie na de dienst op 14 augustus
 • Wel en wee
 • Pinkstercollecte
 • Kerk op vakantie

 

Nieuwsbrief 29 juli 2022

met o.a...
 • Nijhuzum
 • Wee…
 • en wel
 • Fietsroute langs onze kerk
 • Kerk op vakantie: nogmaals Okkenbroek
 • Bijeenkomst voor de boeren 26 juli
 • Spreek van de week

 

Nieuwsbrief 22 juli 2022

met o.a...

 • Nijhuzum?
 • Dinsdag 26 juli bijeenkomst boeren
 • Boekje met handtekening
  ds. Bruinsma
 • Spreek van de week
 • Kerk op vakantie
 • Liet: Yn de stêd as by de kij

Nieuwsbrief 15 juli 2022

 • In gesprek met boeren...
 • Wel en wee...
 • Spreek van de week...
 • Koster gezocht...
 • Zeilen op het Piel...
 • Nijhuzum...
 • Kerk op vakantie...
 • Nim de tiid...

Nieuwsbrief 8 juli 2022

Nieuwsbrief 1 juli 2022

Nieuwsbrief 24 juni 2022

Nieuwsbrief 17 juni 2022

Met o.a...

 • Nog een geslaagde
 • Wel en wee en vakantie
 • Terugblik afscheid Wim Andel
  als gemeentepredikant
 • Jubileum Houkje de Jong
 • Van wie zijn deze beestjes?
 • Kerk op vakantie? Stuur uw foto op!
 • Wolsto komme
 • Haag geknipt

 

Met o.a...

 • Slagge: 4x lokwinske!
  [klik op affiche voor een vergroting]
 • Haagknippen maandag 13 juni
  19.30 uur
 • Pinksteren
 • Laatste bloemen, eerste bloemen
  en foute bloemen
 • Geworteld
 • Spreek van de week:
  Laten we onze kinderen twee dingen
  meegeven: wortels  en vleugels

 

Nieuwsbrief 3 juni 2022

Met o.a...

 • Pinksterdienst
 • Diaken wordt 65 jaar
 • Wel en wee
 • Jubileum Houkje de Jong 11 juni
 • Afscheid Wim Andel 12 juni
 • Spreek van de week
 • Pinkstergebed

Lieke Kinke Hietkamp
opdraagviering 5 juni

Nieuwsbrief 27 mei 2022

Met o.a...

 • Hemelvaartsdag 26 mei
 • Nieuw servies
 • Wel en wee
 • Trampolinespringen 22 mei
 • 30 mei gezamenlijke
  kerkenraadsvergadering
 • Lieke Hietkamp
 • 5 juni Pinksterdienst
 • Jubileum Houkje de Jong 11 juni
 • Afscheid Wim Andel 12 juni
 • 25 juni: Nederland op Film
  in Gaastmeer
 • Een halo zichtbaar in Gaastmeer
 • Zegenlied

Nieuwsbrief 20 mei 2022

Met o.a...

 • Herinnering: Kerk-School-Gezinsdienst
 • Hemelvaartsdag 2022
 • Wel en wee
 • Welkom ds. Jan Finnema in Oosthem
 • Stoppen met zondagse bloemen
 • Spreek van de week
 • Tot slot een oproep

Nieuwsbrief 13 mei 2022

Met o.a...

 • Blomkemerk
 • Kerk-School-Gezinsdienst op 22 mei Na 47 jaar
 • Trampolinepark Heerenveen
 • Etty Hillesum
 • Spreek van de wee

Nieuwsbrief 6 mei 2022

Met o.a...

 • Blomkemerk 7 mei
 • Dodenherdenking 4 mei
 • Jeugdclub Oudega/Gaastmeer 30 april
 • Nogmaals: de kerk geeft energie
 • Spreek van de week
 • Daar ruist langs de wolken

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

 


Nieuwsbrief 29 april 2022

Met o.a...

 • Oekraïense Paasdienst en Oekraïense
  dienst aanstaande zondag
 • Symposium 21 mei
 • Mielrinners eten pilav
 • Blomkemerk
 • Fonds opvang Oekraïense vluchtelingen
  in Gaastmeer
 • De kerk geeft energie
 • Lezing smokkelbern 3 mei
 • Pelgrimsgebed

Nieuwsbrief 22 april 2022

Met o.a...

 • The movie
 • Kruis en kerk
 • Wel en wee
 • Pasen
 • Blomkemerk 7 mei: vergeet de stekjes niet
 • Spreek van de week
 • Koningsdag in het Dorpshuis
 • Ik wil nu verrijzen

Nieuwsbrief 15 april 2022

Met o.a...

 • Stille Zaterdag

 • Pasen

 • Wel en wee

[foto AB]

Nieuwsbrief 8 april 2022

Met o.a...

 • Vieringen op weg naar Pasen
 • De liturgische schikking
 • Bleibet hier und wachet mit mir
 • Gebed voor de dag

Nieuwsbrief 1 april 2022

Met o.a...

 • Winter in de lente
 • Bijzondere vesper 30 maart
 • Financiële commissie opvang
  vluchtelingen
 • Alle eer!
 • Koffie of geen koffie,
  that’s the question
 • Jeugdclub vrijdagavond 1 april
 • Informatiebrief gemeente
  Súdwest-Fryslân
 • 9 april: Stille omgang met het Kruis,
  filmopnames ook te zien op
  Goede Vrijdag

 

Nieuwsbrief 25 maart 2022

Met o.a...

 • Stille natuur en oorlogsgeweld...
 • Vieringen
 • Wel en wee
 • Spreek van de week
 • Ontferming

 Nieuwsbrief 18 maart 2022

Met o.a...

 • 23 Oekraïense vluchtelingen
 • Dona nobis pacem
 • Wel en wee
 • Vespers
 • Jeugdclub groep 7/8
 • Moldavië en Oekraïne

Nieuwsbrief 11 maart 2022

Met o.a...

 • Voor slachtoffers van de oorlog
  in de Oekraïne
 • Herinnering mielrinners en gespreksgroep
 • Werk in uitvoering
 • Correctie
 • Maaltijden en kringvieringen
  afwisselend in Oudega en Gaastmeer
 • Boekje ds. Jelke Bruinsma
 • Werk in uitvoering
 • Spreek van de week
 • Liturgisch bloemstuk
 • Achter het duister het licht

 

Nieuwsbrief 4 maart 2022

Met o.a...

 • 4 maart een kaarsje aansteken
 • 40-dagentijd begonnen
 • Activiteiten in maart/begin april
 • Maaltijden en kringvieringen afwisselend
  in Oudega en Gaastmeer
 • Stille omgang
 • Paasgroetenkaarten
  uiterlijk 11 maart inleveren
 • Bomen zijn weer gesnoeid

Nieuwsbrief 25 februari 2022

Met o.a...

 • Kerk-In-Actie voor Oekraïne
 • Dienst zondag 27 februari
 • Bomen snoeien 26 februari
 • Meeste coronamaatregelen losgelaten
 • Actie 40-dagentijd
 • Nog meer voor de 40-dagentijd
 • Woensdag 2 maart aswoensdag
 • Paasgroeten voor gevangenen
 • Mielrinners, gespreksgroep en gemeenteavond
 • Alles op een rij
 • Een lied als gebed

Nieuwsbrief 18 februari 2022

Met o.a...

 • De vieringen
 • Linden snoeien 26 februari:
  hulp gevraagd
 • Uitstel jeugdclub…
 • Gespreksgroep en gemeenteavond
  inéén?
 • Sneeuw
 • Laatste coronamaatregelen
 • Spreek van de week
 • Dank U voor deze nieuwe morgen
  [foto: Attie Bak]

Nieuwsbrief 4 februari 2022

Met o.a...

 • Begintijd diensten
  en wel/geen koffie
 • Gespreksgroep
 • Spreek van de week
  Als je er toch bent,
  kun je er maar beter zijn!
 • Lied
 • Sels
 • Tot slot...

Nieuwsbrief 28 januari 2022

Met o.a...

 • Kerkdiensten
 • Gespreksgroep
 • Wel en wee
 • Jeugdclub weer actief
 • Spreek van de week
 • Wurden by it fuortgean

Nieuwsbrief 20 januari 2022

Met o.a...

 • Activiteiten beginnen weer
 • Kijken
 • Luisteren

Nieuwsbrief 14 januari 2022

Met o.a...

 • Dienst of geen dienst
 • Wel en wee
 • Vakantie Ludwine

Nieuwsbrief 7 januari 2022

Met o.a...

 • Warme kerk
 • Terugblik oudejaarsavond
 • Foto’s
 • Ludwine vakantie
 • Wel en wee
 • Spreek van de week

Nieuwsbrief 30 december 2021

Nieuwsbrief 23 december 2021

EXTRA Nieuwsbrief 19 december 2021

Nieuwsbrief 17 december 2021

Nieuwsbrief 10 december 2021

Nieuwsbrief 3 december 2021

Nieuwsbrief 26 november 2021

Nieuwsbrief 19 november 2021

Nieuwsbrief 12 november 2021

Nieuwsbrief 5 november 2021

Nieuwsbrief 29 oktober 2021

Nieuwsbrief 22 oktober 2021

Nieuwsbrief 15 oktober 2021

Nieuwsbrief 8 oktober 2021

Nieuwsbrief 23 september 2021

Nieuwsbrief 17 september 2021

Nieuwsbrief 10 september 2021

Nieuwsbrief 27 augustus 2021

Nieuwsbrief 20 augustus 2021

Nieuwsbrief 6 augustus 2021

Nieuwsbrief 30 juli 2021

Nieuwsbrief 16 juli 2021

Nieuwsbrief 9 juli 2021

Nieuwsbrief 2 juli 2021

Nieuwsbrief 25 juni 2021

Nieuwsbrief 18 juni 2021

Nieuwsbrief 11 juni 2021

Nieuwsbrief 28 mei 2021

Nieuwsbrief 21 mei 2021

Nieuwsbrief 14 mei 2021

Nieuwsbrief 7 mei 2021

Nieuwsbrief 30 april 2021

Nieuwsbrief 23 april 2021

Nieuwsbrief 16 april 2021

Nieuwsbrief 9 april 2021

Nieuwsbrief Pasen | 4 april 2021

Nieuwsbrief Stille Zaterdag 3 april 2021

Nieuwsbrief Goede Vrijdag 2 april 2021

Nieuwsbrief 31 maart 2021

Nieuwsbrief 26 maart 2021

Nieuwsbrief 19 maart 2021

Nieuwsbrief 12 maart 2021

Nieuwsbrief wo.10 maart: biddag

Nieuwsbrief 5 maart 2021

Nieuwsbrief 26 februari 2021

Nieuwsbrief 17 februari 2021

Nieuwsbrief 12 februari 2021

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Nieuwsbrief 29 januari 2021

Nieuwsbrief 17 februari 2021

Nieuwsbrief 12 februari 2021

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Nieuwsbrief 29 januari 2021

Nieuwsbrief 22 januari 2021

Nieuwsbrief 16 januari 2021

Nieuwsbrief 8 januari 2021

Nieuwsbrief 1 januari 2021

 

 
Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op de gemeenteavond van 26 november 2018.

 

 

Fisy op leauwen...
Wy wolle in gemeente wêze dy’t mei jo en jo fragen en twifels op ‘n paad giet. Net om slutende antwurden te finen. Wol biede wy jo in Wurd en in gastfrije iepen mienskip dy’t jo fierder helpe mei jo fragen en twifels.
(‘jo’ =‘dy’) Minsken, yn en bûten de tsjerke, ha yn 2020 deselde libbensfragen as de ballingen yn Babel, rom 26 ieuwen ferlyn, fier fan hús... Hoe is alles wurden wat wurden is? Wêr komme wy wei en wer geane wy hinne? Is der in God dy’t ús makke hat en seit: ‘Do meist’ der wêze’? Wêrta binne wy op dizze wrâld, dy’t somtiden sa paradyslik is en bytiden sa woest en leech is? Is der in God dy’t dit sjocht of binne wy warleas oerlevere oan it lot? It wetter komt ús ta de lippen, de azem wurdt ús ûntnaam, falt der noch wat te hoopjen?
Is der immen dy’t yn Gods namme ljocht meitsje kin yn ús tsjustere wrâld?

Stil, Israël fertelt in ferhaal...
(frij nei ‘Het verhaal gaat...’ fan Nico ter Linden)

Yn de wrâld om ús hinne en yn ’e Bibel wurdt dúdlik dat minsken op ferskate wize oer God tinke en prate (meie).
It ferhaal fan God en minsken yn ‘e Bibel docht rjocht oan dit ferskaat en biedt tagelyk de wissichheid fan dy iene God dy’t mei ús op wei giet.
In God dy ‘t minsken leaf hat en ta bloei komme litte wol.
In God dy ‘t ús ynspirearret en heint.
In God dy’t sichtber wurdt as wy minsken mei him op wei geane.
Jezus giet ús der yn foar. Syn libbenspaad, dea en ferrizenis meitsje God sichtber. Wy binne minsken nei Gods byld en geane mei dy God op paad, hoe ferskillend as wy ek binne.
Efter it ferhaal fan âlde/earste en nije/twadde testamint libje wy ús eigen hjoeddeiske ferhaal mei dy iene God.

Fansels freget dit ferhaal fan ús dat wy ús ferstân derby hâlde, ús ferdjipje yn de eftergrûn fan dy âlde ferhalen en antwurden sykje op ús fragen.
Dat âlde ferhaal giet sa wol fierder yn ús hert, yn ús gemeente, ús doarp en yn ‘e wrâld om ús hinne.

Wy moetsje inoar graach yn petearen oer ús leauwen. Lit ús ris besjen hoe’t ús libben rint: wêr sjoch ik God
en do net?
As wy foar it belibjen fan it leauwen yn ús tsjerke dan in motto kieze, dan is dat:
‘Op wei mei it ferhaal fan God en minsken’
Dat ferhaal freget ús om fan wurden, it Wurd, dieden te meitsjen! Dizze fisy wolle wy ek útdrage yn it doarp. Wy wolle oanslute by de doarpsmienskip en ús net op ús eigen eilantsje werom lûke om 't wy tsjerklik binne en oaren net. Wy binne fan betinken dat it ferhaal fan God en de minsken foar elkenien in ferriking is.

Yn de bysûndere tsjinsten kinne wy it doarp sjen litte wat wy yn ‘e hûs ha en wêr ‘t wy grutsk op binne. It binne de sneinen mei in sulveren rantsje. Yn dy tsjinsten wolle wy kwaliteit biede troch in goede tarieding en in sekuere, ôfwikseljende liturgy. Wy kieze dan oansprekkende tema's, hawwe yn it bysûnder omtinken foar bern en jongerein en meitsje sa folle mooglik gebrûk fan de talinten yn it doarp.

Tsjerke wêze is foar ús: minsken oansprekke, harkje nei harren ferhaal, har serieus nimme, ús ferhaal trochjaan, en har alle frijheid litte. Wol witte wy fansels, dat wy dit allegearre útfine kinne, om 't der in ploech belutsen en warbere minsken is. De minsken dy ‘t faak nei tsjerke geane en dat wat der barre moat op har noed nimme.
Foaral dy minsken komme ek by de sobere en stille tsjinsten lykas de nachtmieltsjinst op Wite Tongersdei. It seit himsels dat sa ‘n tsjinst in hiel oar karakter hat as in tsjinst dêr ‘t it hiele doarp op ôfkomt, mar wurdt mei likefolle soarch taret en fierd. Dat binne de mominten dat ús tsjerke efkes ynazemt. Dat ritme fan yntime tsjinsten en tsjinsten mei in brede útstrieling is karakteristyk foar ús tsjerke. Itselde jildt foar ús winterwurk: neist de gruthúsbesite en temajûnen foar it hiele doarp, binne der jûnen dêr ‘t allinne de hurde kearn te finen is.

It is no krekt dat lykwicht dat ús tsjerke sa libben makket. Mear lêze: sjoch de link nei it beliedsplan!