PKN-GAASTMEER

 PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 
         
 

Home Page Image
De kerk: een baken!

Gebruiksplan Pieltsjerke
vastgesteld per 24-08-2020

Lees meer...

Coronaproof-plan openluchtvieringen
PKN De Gaastmar
per 16-08-2020.

Lees meer...

Privacystatement
Check: versie 28 juni 2020...

 

Corona-tiid
Oft it net kin sa oft it moat...
dan moat it mar sa oft it kin.
Bylden fan de gemeentegearkomste op snein
28 novimber nei de tsjinst yn de Pieltsjerke.
Formele en finansjele saken en yntroduksje fan
it byldskerm...

Ondertussen...
scharrelt onze pastor als een volleerde stewardess
met haar karretje door het gangpad...

 

 Ieder week een nieuwsberichtje van de kerkenraad...


foto: Attie Bak

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 2 juni 2023

 • Zondag koffie
 • Tintetsjinst bij het dorpsfeest 25 juni
 • Begrafenis
 • BG’er met pensioen
 • Prachtige Pinksterbloemstukken
 • Bruiloftsboeket
 • Nijkleaster: nu echt een nieuw klooster
 • Spreek van de week
 • Foto:As stie de wrâld yn ‘e brân
 • Gebet om waarmte (sjoch hjirboppe...)

Lees meer nieuwsbrieven onderaan op deze pagina...

Contact?
Scriba Anneke van Mourik
Mail: anneke@marsicht.frl
T. 06 22496616

 

Beleidsplan: wie we zijn en wat we willen...

'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Download Beleidsplan 2023-2027

Uit de introductie...

Dit beleidsplan voor de jaren 2023 – 2027 is grotendeels een voortzetting van het plan voor 2018 – 2022.

Daarom kunnen we op een aantal punten kort zijn, en volstaan met
een verwijzing. Neem nu deze inleiding. Wij zijn gewend om in de
inleiding onze context te schetsen, maar die is eigenlijk ongewijzigd
gebleven. We zijn nog steeds een levende kleine kerkgemeenschap
op het Friese platteland, midden in de natuur. We voeren alle taken
uit die horen bij een zelfstandige kerk, op onderdelen in samenwerking
met onze buurgemeente Oudega SWF.

We hebben een pastor, een voltallige kerkenraad, voldoende
vrijwilligers, een sfeervol kerkgebouw en een multi-inzetbaar lokaal.
We schrijven nog steeds zwarte cijfers en dat gaat nog steeds niet
vanzelf.
Onze inhoudelijke geloofsbeleving ('serieus maar praktisch') is nog
precies dezelfde.

Toch is er in de afgelopen jaren het nodige veranderd.
Zo is binnen de PKN meer waardering ontstaan voor de functie van de
kerk in het eigen dorp. Er zijn/komen mogelijkheden voor lichtere
bestuursvormen, die ook voor ons van belang kunnen zijn.

Verder hebben we tijdens en zelfs door de coronajaren onze functie
als kerk in het dorp kunnen versterken. We werken nóg meer samen
met anderen in het dorp, zoals in de opvang van gasten uit Oekraïne.

En inderdaad, we vergrijzen. Maar als we alles op een rij zetten, dan
zijn we vooral heel blij dat we nog steeds Gods werk mogen
voortzetten hier in De Gaastmar.

De komende tijd willen we continueren wat zo kostbaar is, maar willen we ook nieuwe accenten aanbrengen.
Een kerk die toekomst heeft, is blij dat zij bestaat.

 

Ouderlingen en hun taken...

Brecht Dantuma ouderling-voorzitter
Anneke van Mourik ouderling & scriba
Klaas Iedema ouderling-kerkrentmeester
Klaas Brouwer ouderling-kerkrentmeester


Ouderling is een kerkelijk ambt. De christelijke kerk wordt door ambten gediend. Al in Bijbelse tijden was er sprake van oudsten, die onder leiding van een opziener de kerkelijke gemeente bestuurden.

De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit de bovengenoemde ambten. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Diakenen...  
Gerlof Postma
Klaas van der Goot
Betty Bongers
Dieuwke Visser

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. De term is reeds in de Bijbel aan te treffen: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen).

Het college van diakenen in een plaatselijke Protestantse kerk wordt wel de diaconie genoemd. De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diakenen veranderd, omdat hierdoor het aantal behoeftigen sterk afnam. Daarom ziet de diaconie tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen de sociale taken van kerken in armere landen.

Naast het inzamelen en verantwoord besteden ziet de diaconie ook vaak een taak in de bewustmaking van de leden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.


De kerkenraad vergadert in het algemeen op de eerste maandag van de maand van
19:30-22:00 uur.

Brieven in Coronatijd...

Zo nu en dan een nieuwsberichtje van de kerkenraad...

Lees meer in deze nieuwsbrieven...

Nieuwsbrief 2 juni 2023

 • Zondag koffie
 • Tintetsjinst bij het dorpsfeest 25 juni
 • Begrafenis
 • BG’er met pensioen
 • Prachtige Pinksterbloemstukken
 • Bruiloftsboeket
 • Nijkleaster: nu echt een nieuw klooster
 • Spreek van de week
 • Foto:As stie de wrâld yn ‘e brân
 • Gebet om waarmte (sjoch hjirboppe...)

Nieuwsbrief 26 mei 2023

 • Bloemen met Pinksteren
 • Inspiratie in Egypte
 • Postzegels en kaarten
 • Gaai
 • Pinksterkroon
 • Pinkstergebed
 • Tot slot: rodondendrons

Nieuwsbrief 19 mei 2023

 • Bloemschikken op donderdag 25 mei
 • Terugblik Hemelvaart
 • Een oude bekende op de kansel
 • Zin om mee te helpen bij Tsjerkepaad?
 • Aankondiging actie kerkrentmeesters
 • Postzegels 21 mei inleveren
 • Spreek van de week
 • Zegenwens

Nieuwsbrief 12 mei 2023

 • Filmpje en foto’s 4 mei
 • Hemelvaart 18 mei
 • Postzegels voor Kerk in Actie:
  lever ze uiterlijk 21 mei in
 • Alweer druk met Pinksteren
  en de tentdienst
 • Hart voor Oekraïne
 • The King’s Singers
 • Spreek van de week
 • Gedicht voor Hemelvaart

Nieuwsbrief 5 mei 2023

 •  4 en 5 mei
 • Zondag koffie
 • Hemelvaart: wandeling, koffie, viering,
  samen met Oudega
 • Kerk op vakantie
 • Spreek van de week
 • Trouw

Nieuwsbrief 28 april 2023

 • Drie jaar nieuwsbrief
 • Zestig jaar trouw
 • Sterkte gewenst
 • Activiteiten of niet
 • Spreek van de week: twa soarten ezels
 • Herdenking op 4 mei en gedicht ‘Stil’

Nieuwsbrief 21 april 2023

 • Houkje op vakantie
 • Overlijdensbericht
 • Data
 • 26 mei Petrus-band in Hommerts!
 • Gedicht: 'Laten we durven

Nieuwsbrief 14 april 2023

 • Prachtig bedrag voor Moldavië
 • Moldavië nieuw project,
  zaterdag 13 mei actie
 • Afsluiting stage Rommy
 • Ocke
 • Bloemschikken 25 mei
 • Spreek van de week
 • Geloof

 

Nieuwsbrief Goede Vrijdag 6 april 2023

Nieuwsbrief 7 april 2023

Met nieuws over de Paascyclus...

'
Ik wil nu verrijzen'

Indien verrijzenis en leven
alleen maar zaligheid
na 't laatste einde is,
wie zal mij troosten dan
vanavond als het donker wordt?

Ik kan niet zo lang wachten
tot de laatste nacht
om op te staan
uit wat mij bedroeft.
Ik speur naar God
in kleine sporen voor mij uit,
in mensen die mij hoop influisteren.

Ik zal mij onderweg
wat oefenen in verrijzenis
en lamgeslagen mensen
helpen rechtop te staan.

Marcel Weemaes

Nieuwsbrief 31 maart 2023

 • Himmeldei 1 april
 • KSG-dienst in Oudega 2 april
 • erinnering: Paas sing-in 2 april
 • Liturgische schikking 2 april
 • Maandag 3 april mielrinners
 • Stille Week
 • Meditatieve Kuier 5 april in IJlst
 • Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
  Stille zaterdag: 6, 7 en 8 april
 • Pasen: zondag 9 april
 • Kansbrief
 • Om over na te denken...

Nieuwsbrief 24 maart 2023

 • Terugblik...
 • Zondag viering: denk om de zomertijd
 • Prachtige bloemschikking
 • Club 2022-2023 (groep 6, 7 en 8)
 • 2 april Palmpasen met Klaver Fjouwer
 • Paas sing-in
 • Lied en gebed

Nieuwsbrief 17 maart 2023

 • Indrukwekkende filmavond 6 maart
 • Bijbaan assisteren zorg tweeling 0 jaar
 • Dank
 • Wel en wee
 • Paaskaarten zondag 12 maart
 • Liturgische schikking 12 maart
 • Maandag 20 maart gemeenteavond
 • Kleasterkuier Nijkleaster wo. 22 maart
 • Woensdagavond 22 maart Oudega,
  maaltijd/viering: Als de graankorrel
  sterft…
 • Kerk op vakantie
 • Gebed
 • Sneeuwpop

Nieuwsbrief 10 maart 2023

Nieuwsbrief 3 maart2023

Nieuwsbrief 24 februari 2023

Nieuwsbrief 17 februari 2023

Nieuwsbrief 10 februari 2023

 • Aardbeving in Turkije en Syrië
 • Wel en wee
 • 12 februari Doopsgezinde kerk Bolsward
 • 5 maart Zingen in de Martinus
 • 6 maart filmavond en mielrinners
 • 29 maart Nijkleaster
 • Om troost en vrede

Nieuwsbrief 3 februari 2023

 • Terugblik thema-avond
  Geloven in de bajes
 • Wel en wee: abonnement
 • Zondag koffie en Fryske tsjinst
 • Mielrinners
 • Spreek van de week
 • Gebed voor ons

Nieuwsbrief 27 januari 2023

 • Maandagavond ‘Geloven in de bajes’
 • Pondok opgeknapt
 • Vakantie Ludwine
 • Zondag
 • Heel verschillend
 • Aankondiging
 • Dank
 • Gedicht

Nieuwsbrief 20 januari 2023

 • Geloven in de bajes
 • Afscheid Gerrit Renema
 • Dienst in het lokaal
 • Kerkbalans
 • Wel en wee
 • Club 2022/2023 Oudega en Gaastmeer
 • De vrouw van Menno Simons

Nieuwsbrief 13 januari 2023

 • Begrafenis Gerrit Renema
 • Nog meer wel en wee
 • Thema-avond ‘Geloven in de bajes’
  30 januari: van harte uitgenodigd
 • Pastor Ludwine heeft bijgetekend
 • Dank uit Oekraïne
 • Mielrinners
 • Spreuk

Nieuwsbrief 6 januari 2023

 • Wel en wee
 • Oproep hulp bij klussen Pondok
  tussen 16 en 30 januari
 • Uitnodiging: zondag 8 januari
  9.30 uur Avondmaal, koor en koffie
 • Terugblik Oud en Nieuw
 • Nieuwjaarswens

  Ik wens je
  genoeg stilte
  om op te kijken
  naar de sterren.

  Genoeg eenvoud
  om ontzag te tonen
  voor het kleine.

  Genoeg vertrouwen
  om het goede
  zijn weg te laten vinden.

  Genoeg verwondering
  om het ondenkbare
  te zien gebeuren

gaanzen

 

ster

Nieuwsbrief 23 december 2022

 • Wel en wee
 • Kerstdienst Oekraïners
 • Kerstdienst Gaastmeer
 • Luiers in de gracht
 • Versierde ramen
 • Versierde kerk
 • Aggregaten aangekomen
 • Avondgebed oudjaar
 • Liefde voor het vak
 • Winterstilte

 

Nieuwsbrief 16 december 2022

 • Koffiezetlijst:
  nog een paar inschrijvers gezocht
 • Wensboom op Wieldyk 18
 • Kerstmuziek
 • Aggregaten voor Oekraïne
 • Kerstdienst
  voor Oekraïense vluchtelingen
 • Liturgische schikking
 • Lokaaldienst was een succes
 • Gebed

Nieuwsbrief 9 december 2022

 • Kinderkerstspel op de film
 • Dienst 11 december in het lokaal
 • Liturgisch blomstik 3e adventszondag
 • Gebed
 • Club 2022/2023: kinderen van
  groep 6,7 en 8 opgelet...

 

Nieuwsbrief 2 december 2022

 • Thema-avond 8 december gaat niet door
 • Aggregaat Oekraïne: help mee
 • Adventsboekje voor kinderen
 • Adventskalender
 • Adres familie Liashenko
 • Stookkosten: maatregelen
 • Afscheid Ekie Wendelaar Bonga
 • Adventsraam project Kwyk...


 • Liturgische schikking
  tweede Adventszondag 4 december
 • Meditatieve tekst
 • Wat is Advent?

Nieuwsbrief 25 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Wel en wee
 • 'Jullie inspanningen zijn niet tevergeefs'... Gedenken
 • Advent & toelichting bij bloemschikking
 • Adventsraam
 • Gemeentejûn
 • De Burd (foto)
 • Spreek van de week
 • De leafde is it ljocht
 • Tenslotte...

 

Nieuwsbrief 18 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Gedenken
 • Wel en wee
 • Eerste Adventszondag,
  meerdere activiteiten...
 • Kinderproject kerst Oudega
 • Fors bedrag St. Maarten-actie
 • Spreek van de week
 • Sterven en bloeien

Nieuwsbrief 11 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Sint Maarten
 • Thema-avond rituelen zeer geslaagd
 • 16 november laatste Lighten the Night Ankertsjerke Oudega
 • Zaterdag 19 november: neem de tijd om te gedenken
 • Zondag 20 november
 • Aanvulling kinderen in de Ankertsjerke
 • Opbrengst collecte Dankdag
 • Tot slot

Diaken Dieuwke en ús stagiaires Rommy
en Wytske brochten de doazen nei de
Voedselbank!

Nieuwsbrief 4 november 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Maandag 7 november thema-avond
  'Rituelen'
 • St. Maarten 11 november
 • Actie voedselbank
  alweer een groot succes
 • Bloemschikking met Dankdag
 • Met de groeten van ds. Tieneke
 • Kinderen op bezoek in de kerk
  van Oudega
 • Aanvulling wel en wee
 • Gebed

De poster hierboven is gemaakt door onze stagiaires Wytske en Rommy.

Nieuwsbrief 28 oktober 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Wintertijd
 • Actie voedselbank: nog een paar dagen!
 • Woensdag 2 november Dankdag
  voor Gewas en Arbeid
 • Thema-avond rituelen ma. 7 november
 • Wel en wee
 • Adres
 • Versier eens een raam
 • Jeugdclub Gaastmeer 2022 – 2023
 • Schaar, chrysant, groen…
 • Foto’s in de nieuwsbrief
 • Spreek van de week
 • Zegen: een Ierse zegenwens

Nieuwsbrief 21 oktober 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Actie voedselbank nu echt van start
 • Wijziging kindernevendienst
 • Wel en wee
 • Kerk op vakantie
 • Spreek van de week
 • Gebed

Nieuwsbrief 14 oktober 2022

In deze nieuwsbrief...

 • Actie voedselbank start ma. 17 okt.
 • Koster gevonden
 • 19 oktober Spoor van licht in Oudega
 • Zondag Avondmaal
 • Wel en wee
 • Organist terug
 • Heg geknipt
 • Bijbelverhalen voor kinderen
 • The two popes
 • Boom op vakantie
 • Adventsramen
 • Spreek van de week
 • Gebed: Wij zijn God dankbaar

Nieuwsbrief 16 september 2022

met o.a...

 • Startsnein
 • Wel en wee
 • Zingen
 • Kunstwerken
 • Spreek van de week
 • Foto
 • Gebed

Nieuwsbrief 9 september 2022

met o.a...

 • Startsnein 18 september
 • Herfstactiviteiten:
  de mielrinners rinne wer!
 • Wel en wee
 • Psalm 138 praktysk tapast…
 • Moderne bejaarde
 • Tsjerke fan ‘e moanne


 

 
Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op de gemeenteavond van 26 november 2018.

 

 

Fisy op leauwen...
Wy wolle in gemeente wêze dy’t mei jo en jo fragen en twifels op ‘n paad giet. Net om slutende antwurden te finen. Wol biede wy jo in Wurd en in gastfrije iepen mienskip dy’t jo fierder helpe mei jo fragen en twifels.
(‘jo’ =‘dy’) Minsken, yn en bûten de tsjerke, ha yn 2020 deselde libbensfragen as de ballingen yn Babel, rom 26 ieuwen ferlyn, fier fan hús... Hoe is alles wurden wat wurden is? Wêr komme wy wei en wer geane wy hinne? Is der in God dy’t ús makke hat en seit: ‘Do meist’ der wêze’? Wêrta binne wy op dizze wrâld, dy’t somtiden sa paradyslik is en bytiden sa woest en leech is? Is der in God dy’t dit sjocht of binne wy warleas oerlevere oan it lot? It wetter komt ús ta de lippen, de azem wurdt ús ûntnaam, falt der noch wat te hoopjen?
Is der immen dy’t yn Gods namme ljocht meitsje kin yn ús tsjustere wrâld?

Stil, Israël fertelt in ferhaal...
(frij nei ‘Het verhaal gaat...’ fan Nico ter Linden)

Yn de wrâld om ús hinne en yn ’e Bibel wurdt dúdlik dat minsken op ferskate wize oer God tinke en prate (meie).
It ferhaal fan God en minsken yn ‘e Bibel docht rjocht oan dit ferskaat en biedt tagelyk de wissichheid fan dy iene God dy’t mei ús op wei giet.
In God dy ‘t minsken leaf hat en ta bloei komme litte wol.
In God dy ‘t ús ynspirearret en heint.
In God dy’t sichtber wurdt as wy minsken mei him op wei geane.
Jezus giet ús der yn foar. Syn libbenspaad, dea en ferrizenis meitsje God sichtber. Wy binne minsken nei Gods byld en geane mei dy God op paad, hoe ferskillend as wy ek binne.
Efter it ferhaal fan âlde/earste en nije/twadde testamint libje wy ús eigen hjoeddeiske ferhaal mei dy iene God.

Fansels freget dit ferhaal fan ús dat wy ús ferstân derby hâlde, ús ferdjipje yn de eftergrûn fan dy âlde ferhalen en antwurden sykje op ús fragen.
Dat âlde ferhaal giet sa wol fierder yn ús hert, yn ús gemeente, ús doarp en yn ‘e wrâld om ús hinne.

Wy moetsje inoar graach yn petearen oer ús leauwen. Lit ús ris besjen hoe’t ús libben rint: wêr sjoch ik God
en do net?
As wy foar it belibjen fan it leauwen yn ús tsjerke dan in motto kieze, dan is dat:
‘Op wei mei it ferhaal fan God en minsken’
Dat ferhaal freget ús om fan wurden, it Wurd, dieden te meitsjen! Dizze fisy wolle wy ek útdrage yn it doarp. Wy wolle oanslute by de doarpsmienskip en ús net op ús eigen eilantsje werom lûke om 't wy tsjerklik binne en oaren net. Wy binne fan betinken dat it ferhaal fan God en de minsken foar elkenien in ferriking is.

Yn de bysûndere tsjinsten kinne wy it doarp sjen litte wat wy yn ‘e hûs ha en wêr ‘t wy grutsk op binne. It binne de sneinen mei in sulveren rantsje. Yn dy tsjinsten wolle wy kwaliteit biede troch in goede tarieding en in sekuere, ôfwikseljende liturgy. Wy kieze dan oansprekkende tema's, hawwe yn it bysûnder omtinken foar bern en jongerein en meitsje sa folle mooglik gebrûk fan de talinten yn it doarp.

Tsjerke wêze is foar ús: minsken oansprekke, harkje nei harren ferhaal, har serieus nimme, ús ferhaal trochjaan, en har alle frijheid litte. Wol witte wy fansels, dat wy dit allegearre útfine kinne, om 't der in ploech belutsen en warbere minsken is. De minsken dy ‘t faak nei tsjerke geane en dat wat der barre moat op har noed nimme.
Foaral dy minsken komme ek by de sobere en stille tsjinsten lykas de nachtmieltsjinst op Wite Tongersdei. It seit himsels dat sa ‘n tsjinst in hiel oar karakter hat as in tsjinst dêr ‘t it hiele doarp op ôfkomt, mar wurdt mei likefolle soarch taret en fierd. Dat binne de mominten dat ús tsjerke efkes ynazemt. Dat ritme fan yntime tsjinsten en tsjinsten mei in brede útstrieling is karakteristyk foar ús tsjerke. Itselde jildt foar ús winterwurk: neist de gruthúsbesite en temajûnen foar it hiele doarp, binne der jûnen dêr ‘t allinne de hurde kearn te finen is.

It is no krekt dat lykwicht dat ús tsjerke sa libben makket. Mear lêze: sjoch de link nei it beliedsplan!