PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 05.07.2020
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Alle kerkelijke bijeenkomsten in juni, juli en augustus vervallen.
Vanwege het Coronavirus en met pijn in het hart natuurlijk, maar het is niet anders...

Elke week een nieuwsberichtje
van de kerkenraad...


Lees meer in...
Nieuwsbrief 3 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

  • zingen in de kerk?
  • Peaskeblommen: er is meer...
  • wel & wee...
  • en Taizé-liederen
    zoals 'Bless the Lord my soul'...

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie anders dan we ooit gewend waren. Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor terrein dan ook, kunt u contact opnemen met Tineke Cnossen
(Dorpsbelangen Gaastmeer).
Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Ook is  onze pastor telefonisch
altijd bereikbaar, aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.
Hulpvraag en degene die hulp willen bieden geef het door...

tineke.cnossen@hotmail.com
of bel T. 0515469576
Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk en PKN de Gaastmar

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open! Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Zondag 5 juli 2020
09:30 uur | internetviering vanuit de Mauritiuskerk IJlst

Thema: 'Over rust gesproken'
Matteüs 11: 25-30

M.m.v.
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts
Organist: Gerbrand Schrale, Ouwster-Nijega
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o.,
Heeg, Gaastmeer en Oosthem-Abbega-Folsgare

Via onderstaande link kunt u de dienst in beeld en geluid
(ook later nog) meebeleven...

Kerkdienstgemist.nl

Liturgie zondag 5 juli 2020

Zie ook de pagina: 'dûmny'

De kerk is openWolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een
houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2019

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2019

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

Privacystatement aangepast
Check: versie 28 juni 2020...

Website doarp fernijd!
Sjoch...

https://www.degaastmar.nl/

en check de fernijde opset!

Wy binne der grutsk op!

De fernijde webstek is yn opdracht fan Doarpsbelangen makke troch ZeeDesign út Wytmarsum en de ynhâld is opnij opset troch Margriet Burgers fanút De Praatmar-redaksje!

Réaksjes graach via it kontaktformulier fan de website.

De opbrengst van de collecte...
wordt verdeeld over de gemeenten. U kunt uw bijdrage dus overmaken naar IJlst, maar ook rechtstreeks naar onze gemeente.
Nog even de bankrekeningnummers:

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.

Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar.

Pinksterbloemstuk
in de Mauritiuskerk, gemaakt door Tsjerie en Tryntsje.


Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

Het stuk is gemaakt op een bol, die symboliseert de hele wereld, overal wordt Gods geest uitgestort. De grassen die u ziet, staan voor de wind, alles wordt in beweging gebracht door Gods geest. Tussen de grassen ziet u rode zuring, zuring is een symbool van de Heilige Geest. Rood is de kleur van het feest. De 12 rode Gerbera’s zijn 12 leerlingen van Jezus, die de Geest ontvingen. De rode Gloriosa’s, de prachtige bloemen die u uit het stuk ziet stromen, staan voor de tongen van vuur die op de mensen neerdaalden.