B
  PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 
Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

Snein 21 oktober 2018
09:30 oere
Fryske tsjinst


Foargonger
dhr. H. Gileam
Penjum

Alderling fan tsjinst
Anneke van Mourik

Bernenjonkentsjinst
is der wer op snein 4 novimber

Koster
Wybe Leenstra

Organist
ferskillende ferfangers fan
Wander Bruinsma

Kollekte
Voedselbank
De twadde kollekte is foar de tsjerke

 

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'
en 'kerkdiensten'...

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 14.10.2018
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE: THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder'
en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en volg de werkzaamheden van de vele vrijwilligers en...
reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017
& begroting 2018

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

Lees meer via de landelijke website klik hier


Nieuws...

Startsnein 23 septimber 2018: 'Wie ben ik?'
09:30-12:30 uur - Wieldyk, pleats Jelle en Jetty Zeilstra -
-voorganger pastor Ludwine Andel-van Hoeven
.

Een paar beelden...


 

Pinksteren 2018
Bloembeelden.

Lees meer...


Wij wachten op de heilige Geest
Als adem van het leven zelf
Die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.

 

Doop Benthe Anniek Faber 15 april 2018


 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen 2018
Bloembeelden.

Lees meer...Gespot...
Mannen op 'e knibbels...
'Via Dolorosa' of Via Pondok?

Gespot...
Concordia begeliedingsgroepke Wite Tongersdei.

Gespot...
Himmeldei sneon 24 maart 2018 De Gaastmar.
Himmeldei 2018

Biddag wo. 14 maart 2018
Gezamenlijke dienst in Hommerts-Jutrijp.
Ook hier een prachtig liturgisch bloemstuk
van Tryntsje en Tjerie.

Gij ,Tuinman
in ons leven
geloofd bent U
om de schoonheid
in uw schepping
Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van Uw woord.

Gij, Tuinman
in ons leven
U geeft ons de aarde in handen
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden

Lees meer...

Biddag 2018

Zondag 11 maart 2018
Vierde zondag 40-dagentijd: bloembeelden.
Lees meer...


blomstik 40-dagentiid

Zondag 11 maart 2018
Vijf broden en twee vissen: het verhaal en het spel (delen)
tijdens de kindernevendienst.
Zondag 7 januari 2018
bevestiging Ludwine Andel-van Hoeven door
ds. Wilhelm Rosebooom van Oudega SWF als
ouderling-kerkelijk werker (pastor)
in onze gemeente.
Wij wensen haar een goede tijd en een fijne werkplek
toe in onze gemeente!

Klik op de foto hieronder voor meer beelden van deze zondag.


Bloemenbeelden...
Voor deze bijzondere gebeurtenis is er een
liturgisch bloemstuk gemaakt door Tryntsje
en Tsjerie.


De tekst...
De rode roos, als teken van liefde voor God en de medemens
symboliseert de ambtsdrager.
De rode roos met schutbladeren staat ook voor geheimhouding
en vertouwen.
Het gipskruid in de schikking staat symbool voor de  Heilige
Geest rondom ons heen.
De gemeente wordt uitgebeeld door de ring van gekleurde
bloemen.
De grote bladeren van de vingerplant symboliseren het zich
gedragen weten door God.
De klimop is een symbool van Liefde en trouw. Het hecht zich.
De  vruchten zijn tekenen van vruchten van de Geest.
Dat Ludwine Andel haar werk vruchten mag dragen.


Maandag 20 november 2017
Gemeenteavond
, kort verslag...
De kerkenraad presenteerde het volgende voorstel:

Pastor Ludwine Andel-van Hoeven wordt per januari
2018 als kerkelijk werker (pastor) aangesteld voor 16 uur.
Formeel zal Ludwine als ambtsdrager worden bevestigd in
onze gemeente.
De toelichting en financiële onderbouwing was duidelijk.
De aanwezige gemeenteleden vonden dit een goed plan!

Halverwege de avond werd pastor Ludwine zelf hartelijk
welkom geheten. Zij stelde zich voor en vertelde over
hoe ze van plan was haar werk te gaan doen. Ook dat
viel in goede aarde en vervolgens waren we getuige
van de ondertekening van het contract door kerkenraad
en Ludwine van Andel.


Wij zijn blij met haar benoeming en wensen haar
een
goede werkkring toe binnen onze gemeente en Gods
zegen bij haar werk!

Verder heeft de kerkenraad met ds. W. Roseboom uit Oudega
afspraken gemaakt over activiteiten in en voor onze
gemeente, zoals circa 6x per jaar  voorgaan in de eredienst
en het betrekken van de jeugd van Gaastmeer
bij de catechisatie en andere activiteiten in Oudega.
Ook hiermee stemde de gemeente van harte in.

De kerkenraad dankt Ds. Froukje de Hoop van Hommerts-Jutrijp voor  de voortreffelijke manier waarop ze het
consulentschap heeft ingevuld.